Celtic

Celtic

понедељак, 6. јул 2015.

Recenzija: Paleowolf - Primordial, EP (2015.)

Paleowolf


[Scroll down for English]
Paleowolf projekat sa kojim smo se već upoznali, obradovao nas je svojim  novim izdanjem Primordial u formi EP-a. Pošto je EP, izdat samo u digitalnom formatu, "za sada" izostaće opis fizičkog izgleda, ali ipak moramo spomenuti izgled cover-a. Totalna šuma ok nas sa svih strana u potpunosti odiše vremenom praistorije. Jedan sasvim dobar umetnički rad dizajnerske kuće Prometheus Art & Design.
Pošto smo dali prve utiske prelazimo na samo preslušavanje pesama. EP sadrži četiri pesama i krenuli smo putem naših predaka. Prva numera Hunter, otvara putovanje. Uz zvuke ptica krećemo. Ne znamo uopšte gde, ali nije ni bitno. Ritual je počeo i mi se prepuštamo. Mi smo oni prvi lovci, koji polako opkoljavaju svoj plen. Plen je uznemiren, to nam negde na sredini pesme kazuje doboš. Taj ratni doboš, koji priziva kraj. I to je to. Sve jači tonovi, bližimo se. Sve smo bliži. Naše ushićenje raste dok nas umetnik vraća u prošlost i daje nam koplje u ruke. Čuju se topoti gonjene zveri. Uplašena je, jer postaje naš plen, a mi u ovoj bici izlazimo kao pobednici. Sledećom numerom Global Migrations, nastavljamo putovanje. Migracije za hranom se nastavljaju. Zvuci prirode su svuda oko nas. Selidbe počinju. Vreme nije na našoj strani više. Ritual se nastavlja. Osećaj je sve bolji. Da li zbog apokalipse, koja najavljuje novo doba? Ne znamo i ne zanima nas! Apsolutno smo prepušteni muzici. Treća numera Paleoforest. Zvuci životinja opet su prisutni i oko nas su. Ova numera nas vodi put šume, dakle opet u nepoznato. Ono što krasi Paleowolf je ritualni šamanizam, otelotvoren mistikom same praistorije. Ono što nam se čini potpuno nepoznatim, sada razumemo i živimo taj život. Numerom koja nosi naziv kao i sam EP, Primordial, privodimo kraju naše putovanje. Jedna savršena numera za kraj jednog odličnog EP-a.
Utisci? Pojedini zli jezici su skloni da EP, nazovu polovinom albuma, ali ovde nije tako. Pesme traju preko sedam minuta (što mene posebno raduje), i uklapaju se potpuno u priču koju pričaju. Duša je sveprisutna kod ovog umetnika. Iskreno se nadam da će u skorijoj budućnosti ovaj EP, ugledati i svoje fizičko izdanje. A, vi ako želite više da saznate i čujete o Paleowolfu u Srbiji to možete učiniti putem sajta, dok album možete nabaviti putem bandcamp stranice projekta.


Paleowolf
Primordial
Epic tribal / ambient / ritual / neoclassical / shamanic / paleofolk
Digital-releases, (2015.)

01: Hunter
02: Global Migrations
03: Paleoforest
04: Primordial

Ocena: 10/10.
Paleowolf

Paleowolf project with which we are already acquainted, pleased us with his new release Primordial in the form EP. Since EP, released in digital format, "for now" there will be no physical description, but we have to mention the appearance of a cover. Total forest around us on all sides to fully exudes prehistoric times. One very good artwork design houses Prometheus Art & Design.
Since we gave the first impressions we pass on only listen to songs. EP contains four songs and we went through our ancestors. The first track is Hunter, opens the trip. With the sounds of birds moving. We do not know at all where, but it does not matter. The ritual has begun and we drift. We are the first hunters who are slowly closing in on its prey. Booty was upset, that we in the middle of songs tells the drum. This war-drum, which evokes the end. And that's it. All stronger tones, it is coming. We're getting closer. Our excitement grows while the artist returns us to the past and gives us a spear in hand. You hear the stomping of quarry. She's scared, because it becomes our prey, and we in this battle come out as winners. Next track Global Migrations, we continue our trip. Migration for food continues. The sounds of nature are all around us. Moving begin. Time is not on our side anymore. The ritual continues. The feeling is getting better. Whether because of the apocalypse, which heralds a new era? We do not know and do not care! Absolutely we are left music. The third track Paleoforest. The sounds of the animals were again present around us. This track leads through the woods, then again into the unknown. What is the adorned Paleowolf ritual shamanism, mysticism embodied itself prehistory. What seems to us completely unknown, now understand and live that life. The track, Primordial, are nearing the end of our journey. A perfect track for the end of great EP. 
Tips? Some evil tongues inclined to EP, call the middle of the album, but this is not so. Songs lasting over seven minutes (I'm particularly looking forward to), and fit completely into the story they tell. The soul is ever-present in this artist. I sincerely hope that in the near future this EPsee its physical release. And, if you want to learn more and hear about Paleowolf in Serbia you can do through the site, while the album can be purchased via Bandcamp website project. Paleowolf
Primordial
Epic tribal / ambient / ritual / neoclassical / shamanic / paleofolk
Digital-releases, (2015.)

01: Hunter
02: Global Migrations
03: Paleoforest
04: Primordial

Mark: 10/10.

Нема коментара:

Постави коментар