Celtic

Celtic

недеља, 29. новембар 2015.

Recenzija: Elforg - Elforg (2015.)

Elforg - Elforg (2015.)

[Scroll down for English]
Poljska muzička scena dosta je jaka. To znam, jer je redovno pratim. Nastalo je puno novih i mladih bendova pred kojima je svetla budućnost. Jedan od takvih je i bend Elforg. Iza sebe imaju jedan EP, a svoj muzički pravac definišu kao folk metal. Pod patronatom Art Of The Night Productions izdali su svoj prvi album Elforg i red je da utiske o njemu i napišemo nakon dugog slušanja.Album otvara Intro, uz horsko pevanje i zvuke gitare upotpunjenje bubnjevima. Dobro smo krenuli i onda pesma Wezwanie. Tonovi su brzi i dominira violina, što me posebno raduje. Pesma je na poljskom jeziku, koji nam prenosi odličan vokal. Uz growl vokal uživamo, dobri su rifovi i bend svira kao jedan. Prelazimo na pesmu Zapomniany. Opet violina i sirov glas se ističu. Bend razbija, tu nemamo dileme. Brzi su i naše telo svojom muzikom pomeraju! Isto nastavljaju možda i najboljom numerom na albumu Zima. Razbijaju voklalom, rifovi su odlični. Dominacija je potpuna i mi skačemo sa bendom. Zima je svuda oko nas. Pred sam kraj pesme (1:42 min) napadaju nas još žešće i totalno uništavju. Od siline njihove muzike padamo na zemlju i nemamo snage da ustanemo. Numera Through Darkness, tekst je na engleskom jeziku i vodi nas koracima ka novim tonovima, dok vuk zavija u pozadini. I onda, boom! Bas dominira, mračan glas najavljuje tamu. Sve je uklopljeno. Sve je apsolutno fantastično. Osećaj je divan. Zvuci violine pokazuju svetlost u mračnim tekstovima. I prelazimo na numeru Feast. Jedna brža pesma i sa izraženijim growl vokalom. Izgleda da nema šale sa njima. Numera Journey to the North. Vetar najavljuje putovanje u jednoj od boljih pesama na albumu. Dominiraju potpuno. Postaju fantastični u našim ušima. Ustajemo ponovo i putujemo sa njima. Pesmom On Heights, nastavljamo istim tempom i prelazimo na sledeću numeru Duch Lasu. Cvrkut ptica čujemo uz bubnjeve i sveprisutnu violinu, uživamo u pesmi koju krase dobri tonovi uklopljeni u jedno. Privode nas kraju albuma i stižemo do poslednje numere Do Ciebie Kasiuniu. Topot konja se čuje i najavljuje himnu čitavog albuma. Svi zajedno pevamo. Svi zajedno uživamo u ovom odličnom albumu čije smo preslušavanje priveli kraju.
Utisci? Do skoro je Elforg bio nepoznanica za mene (moja je greška, priznajem). Ali, nakon slušanja ovog albuma svakako ću pratiti njihov rad, a vi čitaoci učinite to isto! Verujte mi, nećete se pokajati!


Elforg
folk metal
Art Of The Night Productions, (2015.)

01: Intro
02: Wezwanie
03: Zapomniany
04: Zima
05: Through Darkness
06: Feast
07: Journey to the North
08: On Heights
09: Duch Lasu
10: Do Ciebie Kasiuniu

Ocena: 8,5/10.
Elforg - Elforg (2015.)


Music scene of Poland is quite strong. I know, because I follow regularly. It was created a lot of new and young bands facing the bright future. One of them is the band Elforg. They have one EP, and his musical direction defined as folk metal. Under the patronage of The Art Of The Night Productions released their first album Elforg, and these words in front of you being my impression of the album after a long listening.
The album opens Intro with choral singing and guitar sounds completion drums. Well we started and then the song Wezwanie. Tones are quick and dominates the violin, makes me particularly happy. The song is on the Polish language, which conveys excellent vocals. With a growl vocals enjoy, are good riffs and the band playing as one. We pass on song Zapomniany. Again violin and raw voice stand out. The band breaks up, there's no issue. They are fast and our bodies move your music! Also continue to maybe the best track on the album Zima. Smashing vocals, riffs are great. Domination is complete and we jump with the band. Winter is all around us. Towards the end of the song (1:42) attack us even more fiercely and totally destroyed. The force of their music fall to the ground and do not have the strength to stand up. The song Through Darkness, the text is in English and takes us step towards new light, while the wolf howling in the background. And then, boom! Bas dominates, dark voice announces the darkness. Everything is incorporated. Everything was absolutely fantastic. It feels great. The sounds of a violin showing a light in the dark lyrics. I pass on the track Feast. One song faster and with more pronounced growl vocals. It seems that there is no joking with them. The song Journey to the North. Wind announces a trip to one of the better songs on the album. Dominate completely. They become fantastic in our ears. We get up again and we travel with them. Song On Heights, continue at the same pace and move on to the next track Duch Lasu. Hear the birds chirping along with drums and omnipresent violin, enjoy the songs which are filled with good tones blended into one. We are nearing the end of the album and come to the last track Do Ciebie Kasiuniu. The rumble of horses can be heard and announces anthem of the whole album. All sing together. All together we enjoy in this great album which we listen to finalize.
Tips? Until recently Elforg was unknown to me (my fault, I admit). But after listening to this album I will certainly follow their work, and you readers to do the same! Believe me, you will not regret it!Elforg
folk metal
Art Of The Night Productions, (2015.)

01: Intro
02: Wezwanie
03: Zapomniany
04: Zima
05: Through Darkness
06: Feast
07: Journey to the North
08: On Heights
09: Duch Lasu
10: Do Ciebie Kasiuniu

Mark: 8,5/10.

 

субота, 28. новембар 2015.

Recenzija: Nytt Land - Hávamál (2015.)

Nytt Land - Hávamál (2015.)[Scroll down for English]
Iz daleke Rusije stiže nam Nytt Land. Svoju muziku definišu kao nordic ritual ambient folk. Pod patronatom izdavačke kuće Sulphur Flowers i Crush The Desert Records, izdali su svoj novi album Hávamál. Fizičko izdanje stiglo je i do mene preko benda i izgleda predivno. Album ima deset pesama, rađen je po uzoru na nordijsku epsku Edu, "Edda Sæmundar" i red je da i ja napišem svoje mišljenje.

 
 Prva numera Opnun i tihi tonovi, koji nas vode dok slušamo tradicionalne nordijske instrumente. Dobar instrumental kao uvod. Pesma Gáttir allar, uz zvuke grmljavine, dolazi nam ženski glas. Ritual je počeo. Uključuju se ostali instrumenti i stari bogovi se bude. Pesma je sve bolja i bolja. Tekstovi mistični i čine da zaigramo. Uz grmljavinu prelazimo na Bú er betra. Vode nas mistični tonovi i naravno opet taj predivni glas. Jedna odlična pesma, koja nas vodi kroz predele severne Rusije. Zima je oko nas u svemu! Četvrta pesma na albumu Ár skal rísa, tonovi drugačiji, glas dominira i stari Bogovi su opet tu. Ritual se nastavlja i mi se potpuno prepuštamo. Doboš udara tako da nas vodi u stanje ekstaze. Numera Frysta. Zvuk fantastičan, opušta nas. Kompaktni i savršeni tonovi su oko nas. Dobar instrumental. Sledeća Þagalt og hugalt, jaki tonovi i ritual nastavljamo. Prija nam dok čujemo frulu u pozadini. Podižu nas tonovi i igramo. Uživanje nastavljamo. Ne primećujemo da prelazimo na sledeću Veit-a hinn. Podseća na remiks pomalo i na jedan zanimljivi i suptilan način pokazuje da bend savršeno kombinuje elektronsku muziku i tradicionalne instrumente. Numera  Þat er þá reynt, uz zvuke kiše, grmljavine krećemo na put. Glas nas uvodi u ritual. Ubedljivo jedna od najboljih numera na celom albumu. Od sredine pesme se čuje bubanj, frula i ritual je potpun. Za kraj ostale su dve bonus pesme Fyrsta Vindur i RavnFjord. Uz instrumental i zvuke ptica, pored mora završavamo naš ritual i ponizno spuštamo glave. Poklanjamo se i postajemo članovi njihovog plemena. Savršeno.
Fanovi ambient muzike, ljubitelji Wardruna-e, Arnica-e obavezno poslušajte ovaj bend. Njihova muzika to zaslužuje. Pridružite se ritualu, nećete se pokajati. Ja nisam!
 
 
Nytt Land
nordic ritual ambient folk
Sulphur Flowers/Crush The Desert Records, (2015.)

01: Opnun
02: Gáttir allar
03: Bú er betra
04: Ár skal rísa
05: Frysta
06: Þagalt og hugalt
07: Veit-a hinn
08: Þat er þá reynt
09: Fyrsta Vinur (bonus)
10: RavnFjord  (bonus)

Ocena: 10/10.

Nytt Land - Hávamál (2015.)


From the distant Russia comes the band Nytt Land. Their music is defined as nordic ritual ambient folk. Under the patronage of the publishing house Sulphur Flowers and Crush The Desert Records, they released a new album Hávamál. The physical release has also come to me over the band and it looks beautiful. The album has ten songs, was made on the model of the Nordic epic "Edda Sæmundar" and order that I write my opinion.
The first track Opnun and quiet tones, that lead us as we listen to traditional Nordic instruments. Good instrumental introduction. Song Gáttir allar, to the sound of thunder, comes a female voice. The ritual began. Are included in other instruments and the old gods are raised. The song is getting better and better. Mystical texts and make me play me. With thunder pass on song Bú er betra. They're taking us mystical tones and of course again that wonderful voice. An excellent song that takes us through parts of northern Russia. Winter is around us in everything! The fourth song on the album Ár skal rísa, different tones, voice dominates the old gods are here again. The ritual continues and we completely surrender. Drum shock that leads to a state of ecstasy. The track Frysta. The sound fantastic, relaxes us. Compact and perfect tones are all around us. Good instrumental. Next Þagalt th hugalt, a strong tones and ritual continue. Previous us while we hear the flute in the background. We are increasing our range and play. Enjoying continue. We do not notice that we move on to the next Veit-a hinn. It reminds of a little remix and an interesting and subtle way of showing that the band perfectly combines electronic music and traditional instruments. The track Þat er þá reynt, with the sounds of rain, thunder, embarking on a journey. The voice introduces us to a ritual. Arguably one of the best tracks on the whole album. From the middle of the song you can hear the drum, flute and the ritual is complete. In the end, the other two bonus tracks Fyrsta Vindur and RavnFjord. With the instrumental and sounds of birds, by the sea end of our ritual and humbly lowered his head. We give up. We become members of their tribe. Perfect.
Fans ambient music lovers Wardruna, Arnica sure to listen this band. Their music deserves it. Join the ritual, you will not regret it. I did not!


Nytt Land
nordic ritual ambient folk
Sulphur Flowers/Crush The Desert Records, (2015.)

01: Opnun
02: Gáttir allar
03: Bú er betra
04: Ár skal rísa
05: Frysta
06: Þagalt og hugalt
07: Veit-a hinn
08: Þat er þá reynt
09: Fyrsta Vinur (bonus)
10: RavnFjord  (bonus)

Mark: 10/10.
 

недеља, 22. новембар 2015.

We are happy to announce a brand new album of HORDAK!

We are happy to announce a brand new album of HORDAK!


The Spanish Celtiberian Pagan Metal warriors, known as HORDAK, come back with the fourth full-length album "Padre" after four years of expectation! This album is an obvious masterpiece in the best traditions of Pagan Metal. The new album develops ideas of "Under the Sign of the Wilderness" and "The Last European Wolves", but does it on a new plane. Perhaps, for today, it is the most mature work of HORDAK – powerful, furious, epic. The shattering onslaught of Spaniards is supported by the invited musicians: José Luis Frias (TROBAR DE MORTE, ex-FOLKEARTH) – flute, Laura Camón Botella – violin, Lavín Uruksoth (CRYSTALMOORS, GATHERING DARKNESS) – vocal, Wulfstan (FOREFATHER) – vocal. Ten tracks of the album are richly painted with dabs of an acoustic guitar, a flute, a violin and a xylophone. Melodious guitar solos and articulated bass parts will touch your feelings. Music of "Padre" will be found attractive not only by fans of Viking/Pagan Metal, but also by connoisseurs of heavy metal.

Cover art of the album is created by Kris Verwimp. The album is released as a matte laminated 4-panel digipack with two booklets! The second additional booklet contains the translation of lyrics into Russian by Sergey AR Pavlov. The CD is decorated with pit art drawing.
Must-have for fans of MANEGARM, THYRFING, FOREFATHER, CRYSTALMOORS, ANCIENT RITES, RUNNING WILD!

Track-list:
1. Ekleipsis – Devourer Of Gods
2. Bloodline Of The Wolves
3. Soaring
4. Sol Sister
5. Thrive
6. Sol
7. A Leader In Times Of War
8. Father Sun – Father Dragon
9. Aequus Nox
10. PadrePre-order:  
https://casusbellimusica.bandcamp.com/album/padre
http://shop.casusbellimusica.com/hordak-padre-2016-digipak.html

субота, 21. новембар 2015.

Predstavljanje: Pointless Fate (Švedska)

Pointless Fate


Bend nastao 2010. godine u mestu Kiruna u Švedskoj kao blues/rock bend. Kasnije se okreću doom muzičkom žanru kombinujući muzičke uticaje svojih uzora Sabbath, Candlemass i Savatage.


Bend čine:  Peter Tjernström: Vocals: Lars Alatalo: Guitar: Erik Tano: Guitar: Claes Töyrä: Bas: Simon Rautio: Drums.
Izdali su svoj prvi EP  Touching the void, koji promovišu na mini turneji po Srbiji!


Novi EP možete preslušati na linku ispod:
 

 

POINTLESS FATE (SWEDEN) + Black Smoke Train (Vp), DRUM Bar (26.11.2015.)

POINTLESS FATE (SWEDEN) + Black Smoke Train (Vp)

  
Letos su Vikinzi pohodili Veliku Planu i preneli svojim saborcima utiske. Zato nova horda kreće ka nama i donosi najmračnije zvuke hladne Skandinavije.


Dolazi nam Doom/Death Metal bend Pointless Fate iz mesta Kiruna,Švedska. Na mini turneji po Srbiji promovisaće svoj novi EP "Touching The Void".
Teren će za njih pripremiti lokalni doom rockeri Black Smoke Train koji im se narednog dana pridruzuju i u pohod na Krusevac.

Cena učestvovanja u ovom ritualu iznosiće 150 rsd.

четвртак, 19. новембар 2015.

Invasion From The East (Niš, 28. 11. 2015.)

Invasion From The East

Miner kaže: "Treća po redu Invazija, po mnogo čemu će biti jednostavna. Planirali smo da specijalno za ovu priliku objavimo i naš drugi broj Invasion Eventa. Prvi put imamo goste iz Makedonije. Reč je jednom od najboljih bendova sa prostora Makedonije:VERKA.Zatim po prvi put u Niš nam dolazi:PUTRID BLOOD iz Šida.
Koncert otvara bend iz Negotina: Hurleur. Ime benda
Hurleur je već odavno poznato u ovom delu Srbije jer imaju armiju svojih fanova.
Očekuje nas jedno zanimljivo i nezaboravno veče."

Cena karte je: 250 RSD ( Svaki posetioc dobije CD ili drugi broj časopisa Invasion Events )

Wolf's Hunger + Kolac + Redenik, Dom omladine Beograda, (12.12.2015.)

Wolf's Hunger + Kolac + Redenik,  Dom omladine Beograda, (12.12.2015.)


Ko preživi neka priča! Sada pojačani sa momcima iz benda Redenik, Wolf's Hunger i Kolac melju Domom omladine.
Nakon tri godine kultni novosadski thrash/black metal sastav Wolf’s Hunger ponovo u Beogradu, u subotu 12.decembra u Klubu Doma omladine Beograda. Bend će na koncertu pored starih pesama odsvirati i neke nove, koje će se naći na narednom studijskom albumu ''Bežte živi vraćaju se mrtvi'', tako da će ovo biti idealna prilika da među prvima čujete kako zvuči novi album ''vukova''.
https://www.facebook.com/Wolfs-Hunger-62483787343

Zajedno sa njima nastupa i beogradski black metal sastav Kolac. Vrednim i upornim radom momci su zasluženo stekli status jednog od respektabilnih black metal sastava u izuzetno plodnoj srpskoj black metal sceni. Ovom prilikom Kolac će promovisati svoj drugi studijski album ‘’Zauvek crni’’ koji će biti objavljen za Grom records.
https://www.facebook.com/kolachorde
www.kolac.tk

Redenik je mlad bend, nastao u jesen 2014.godine. Sviraju thrash metal sa primesama hard kora i panka. Ubrzo nakon osnivanja snimaju demo sa 2 pesme pod nazivom ''Unakaženi um''. Bend trenutno promoviše svoj novi album "Mrtvi crossover".
https://www.facebook.com/redenikserbia111/?fref=ts&ref=br_tf


Cena karte je 250 dinara a karte će moći da se kupe isključivo na dan koncerta.

Dom omladine Beograda
Klub DOB
Datum: 12.12.2015. u 20:00
Cena: 250 dinara


New KOLAC album “Zauvek Crni” will be out on December 12th!

 New KOLAC album “Zauvek Crni” will be out on December 12th! 
 
 
Serbian traditional grim Black Metal division Kolac signed with Grom Records for the release of their debut album "Zauvek crni" out on 12th of December 2015.


 
Track list:
1. U smrti zatečen
2. 4 boga jarca
3. Zauvek crni
4. Crvu slava
5. Axes to Their Necks, Stakes to Their Backs, Vomiting Church, Enjoy the Violence
6. Intolerant Killing Spree
7. I Am Thy Devil
8. Gde su sada crne vrane
9. Mary (The God-Raped)

KOLAC stated: “Zauvek Crni is a second step through hell for Kolac. Following the footsteps of the well received debut, yet this time with a double dose of darkness, and with a special outlook on the Black Metal genre, while still keeping the grim, filthy fury trademarked by the Black Metal originators. Zauvek Crni will take you back to the roots, combining the rage and anti-religious attitude of the first wave, and cold melodies of the second wave. Match made in hell for all the souls dwelling on the old Underground traditions. Furthermore, we are more than honored to take the, almost a decade long, cooperation, mutual respect and support with Grom Records to a new level, and hope that together we can keep raising hell even stronger!”

GROM Records stated: “Since we started with our activities back in the days our primary goal was to support dedicated and extreme metal hordes loyal to the almighty undergrund laws and honor. Kolac are a perfect example of true and devoted Black Meal horde with no bullshits and pretendings. Black Metal in the original form: grim, raw and dark, that’s what they are creating and that’s what they are standing for! We are more than proud to join our forces with the band and united we will spread their madness all around the netherworld.”
Press inquiries:
gromrecords@gmail.com


 
 

среда, 11. новембар 2015.

Recenzija: Valkenrag - Twilight Of Blood And Flesh (2015.)

Valkenrag - Twilight Of Blood And Flesh (2015.)


[Scroll down for English] 
Poljske viking melodic death metal legende, Valkenrag izdale su svoj novi album, Twilight Of The Blood And Flesh, pod patronatom izdavačke kuće Art Of The Night Productions. Album sadrži 10 pesama otpevanih na engleskom jeziku. Samo fizičko izdanje predstavlja krajnje zanimljivu realizaciju. Oni su Sloveni, koji pevaju o Valhali i mi pišemo o njima. 


Album otvara Intro, gde nas upoznaju sa dvorima Valhale, pa sirovo prelazimo na drugu pesmu Halls Of The Brave. Pozdravljamo hrabre. Dobri tonovi, jaki rifovi i growl glas je ono što nas tera da uživamo. Dobar start, u to nemamo nedoumice. Pesma Belongings Of Thor, istim tempom nastavljamo. Uz nas je bog Tor. Postajemo dostojni i podižemo njegov Mjolnir. Odličan glas, još bolji tekst i plovimo ka Agardu i odsudnom sukobu. Prelazimo na Bolthorn, gde nas svojom muzikom ovi momci potpuno razbijaju i ne planiraju da se zaustave. Tu se čuje i frula što me posebno raduje i daje posebnu draž ovoj pesmi. Jedna od boljih numera svakako, a tek smo na polovini albuma. Usledila je Twilight Of Blood And Flesh, koja nosi naziv kao i sam album. Sumrak je, sledi sukob do potpunog uništenja. Samo najjači će preživeti. Krase ih i dalje progresivni tonovi sa puno emocija. Nema povlačenja, to nam kazuju bubnjevi. Apsolutno fantasična numera. Prelazimo na Waves Of Coming Future. Spori intro nas uvodi u pesmu. Tonovi se razlivaju i onda boom! Brzi rifovi i growl glas nas poziva da ponosno svoj štit podignemo. To i činimo, postajemo pravi ratnici. Savršena numera. Sledeća The Price Of Wisdom. Uvodi nas gitarski rif i krećemo. Muzika nas podiže i mi ustajemo. To je cena koju rado dajemo. Prešli smo polovinu albuma i shvatamo koliko upravo ovaj album odličan. Himna folk metala. Pesma Redemption Time. Brz start i početak pesme baš kakav treba da bude. Sirovo i nabijeno teškim tonovima. Momci rasturaju u svakom pogledu. Postaju vladari naših osećanja, gospodari naših misli, da bi na polovini pesme krenula još veća agresija sa njihove strane. Ustajemo i sa njima skačemo uz ovu pesmu. Sledeća The Ultimate Prize i nagrada je samo naša i ničija više. Zadovoljni prelazimo na Wild Hunt, razbija od samog starta, dugi tonovi. Pravi divlji lov i sve je savršeno. Razbijaju svojom muzikom i to je to. Za kraj himna. Najbolje ostavili za kraj. 
Utisci? Album savršeno upakovan i razbijački skrojen. Bend Valkenrag svakako zaslužuje vašu pažnju. Mene je oduševio! Toliko.


Valkenrag
Viking melodic death metal
Art Of The Night Productions, (2015.)

01: Intro
02: Halls Of The Brave
03: Belongings Of Thor
04: Bolthorn
05: Twilight Of Blood And Flesh
06: Waves Of Coming Future
07: The Price Of Wisdom
08: Redemption Time
09: The Ultimate Prize
10: Wild Hunt


Ocena: 9/10.

 Valkenrag - Twilight Of Blood And Flesh (2015.)


Polish viking melodic death metal legends, Valkenrag released their new album, Twilight Of The Flesh And Blood, under the patronage of publishing house The Art Of The Night Productions. The album contains 10 songs sung in english. The physical release is an extremely interesting realization. They are Slavs, who sing about Valhalla and we write about them.
The album opens Intro, where we learn about the palace Valhalla, raw and move on to another song Halls Of The Brave. We welcome the brave. Good tones, strong riffs and growl voice is what makes us enjoy. A good start in that we have no doubts. Song Belongings Of Thor, continue the same pace. With us is the god Thor. We become worthy and raise his Mjolnir. Excellent voice, even better text and sail towards to Asgard and decisive conflict. Moving on to Bolthorn, where we music these guys are completely shattered and do not plan to stop. There you can hear the flute makes me very happy and gives a special charm to this song. One of the better tracks certainly, and we are only halfway through the album. This was followed by Twilight Of Blood And Flesh, which bears the name as the album itself. Dusk, followed by the total destruction of the conflict. Only the strongest will survive. They also have further progressive tones with lots of emotion. No retreat, it tells drums. Absolutely wrecks tracks. Moving on Waves Of Coming Future. The slow intro introduces us to the song. Tones up spills and then boom! Fast riffs and growl voice calling us to proudly raise your shield. That's what we do, we become true warriors. Perfect tracks. Next The Price Of Wisdom. Introduces guitar riff and head. Music lifts us up and we get up. It's the price we willingly give. We crossed half the album and realize just how much this album is excellent. Anthem of folk metal. Song Redemption Time. A fast start and beginning of the song exactly what it should be. Raw and charged heavy tones. The guys tearing apart in every way. Becoming rulers of our feelings, the masters of our thoughts to the song half started even more aggression from their side. We get up and jump with them to this song. Next The Ultimate Prize and the prize is only ours and no one else's. Satisfied pass on the Wild Hunt, breaks from the start, long tones. The real wild hunting and everything is perfect. They smash with their music and that's it. To end the anthem. Top left for the end.
Tips? Album perfectly packaged and tailored tough. Band Valkenrag certainly deserves your attention. I was thrilled! Slava!!!


Valkenrag
Viking melodic death metal
Art Of The Night Productions, (2015.)

01: Intro
02: Halls Of The Brave
03: Belongings Of Thor
04: Bolthorn
05: Twilight Of Blood And Flesh
06: Waves Of Coming Future
07: The Price Of Wisdom
08: Redemption Time
09: The Ultimate Prize
10: Wild Hunt


Mark: 9/10.
 

понедељак, 9. новембар 2015.

Predstavljanje: Accademia Prima (Italija)

Accademia Prima


[Scroll down for English]
Ovih dana muzičku scenu obradovala je vest o novom muzičkom projektu vrhunskih muzičara. U pitanju je bend Accademia Prima iz Italije. Bend čine Giovani Leo Leonardi (Carnera, Siegfried), Marco De Marco (J Orphic) i Lisa P. Duse (Porta Vittoria).

Svoj muzički pravac definišu kao Neo-Romantic Avant Garde i trenutno rade na svom prvom albumu. Za sada su objavili jedan singl Inserte Distance, koji možete poslušati ovde:
Accademia Prima

Accademia Prima is the brainchild of Marco which aims to explore musical territories other than those already fought with other projects. Indulge his aptitude for writing and dresses with guitar textures, electronic noise and the first texts .. Hence the idea of involving Giovanni Leonardi (Siegfried, Carnera) that feels close to this kind of compositional sensitivity. The project is still something missing though, the refined touch and seductive that only female interpreter can add. The proposal is made to Lisa P. Duse (Porta Vittoria), responding enthusiastically espousing the cause of Accademia Prima.
For now, they released one single Inserte Distance and currently working on their first album.

Recenzija: Carnera - Strategia Della Tensione (2015.)

Carnera - Strategia Della Tensione (2015.)

  
[Scroll down for English]  
Carnera, electro industrial projekat Giovanni-a Leonardi-a, pod patronatom Old Europa Cafe-a izdao je svoj novi album Strategia Della Tensione. Album sadrži trinaest pesama u industrial stilu. Cover totalno oduzima dah, a cd je već u plejeru i mi krećemo. 


Prva numera Attaccheremo Allalba/Rivelazione, uz zvuke bubnja najavljuje  početak. Topoti bubnja su sve jači kako pesma odmiče i prelazimo na tvrđe tonove. Od sredine uključuje se glas. Tonovi su i dalje odlični. Ritam fantastičan. Dobro smo počeli. Sledeća Lora E Giunta, ulazimo u martial svet. Spremni smo! Doboš nas vodi. Tonovi se razlivaju. Uživamo u muzici, koju umetnik stvara. Pesmom A Lume Spento, kazuje nam da ne sanjamo. Muzika je stvarna i ona je oko nas. Tera nas da ustanemo i zaigramo. Opet ti savršeni tonovi, zbog kojih smo srećni. To je upravo ono što krasi ovaj album, savršena kompozicija muzike. Numera Cortina Di Ferro, slede malo mirniji tonovi i glas koji nas vodi u sledeću pesmu Strategia Della Tensione. Svakako jedna od boljih pesama na ovom savršenom albumu. Ta melodija je nestvarna. Pesmom Ophelia, sledi priča o Ofeliji, priča o sudbini. Kompozicija tonova je i dalje prisutna, što je dobro. Shvatamo, koliko smo srećni, jer industrial muzika postaje sve bolja. Numere Elettromeccanica Italica i Dichiarazione Di Guerra, nastavljamo putovanje upravo onako, kako smo ga i započeli. Sada igramo, a da to ni ne primećujemo, dok nas umetnik gleda. Prelazimo na pesmu I Am Flesh. Ubedljivo najbolja na čitavom albumu (lični utisak). Na pesmi gostuje Lisa P. Duse i svojim božanstvenim glasom daje posebnu boju pesmi. Doživeli smo savršenstvo savršenstva. Utapamo se u melodiju i lepo nam je. Prešli smo na sledeću L Inverno Del Nostro Scontento i uz igru nastavljamo. Ništa nas ne zaustavlja u nameri da uživamo u tim brzim i isto tako sporim tonovima. Odlično je sve to upakovano i prija našim ušima. Pesmom For The Death Of Beauty, shvatamo značaj lepog, značaj smrti i njihovu neraskidivu vezu. Stigli smo do pretposlednje pesme Narcissus Race, remiks u electro maniru, sasvim zadovoljavajuće dok prelazimo na poslednju numeru No Chance. Uviđamo da šanse nema i da je to to. Kraj se bliži. Saznajemo surovu istinu i uživamo. Ne oklevamo ni u čemu. Srećni privodimo kraj pesme i završavamo slušanje ovog odličnog albuma. 
Kažu da o ukusima ne treba raspravljati. Ali, ipak ja želim da vam nametnem svoj, jer ako želite da uživate u istinskoj muzici, savršenoj kompoziciji tonova koju umetnik stvara, morate što pre nabaviti svoj primerak albuma. Toliko. Živi bili!!!


Carnera
Strategia Della Tensione
martial/electro/industrial
Old Europa Cafe (2015.) 

01: Attaccheremo Allalba/Rivelazione
02: Lora E Giunta
03: A Lume Spento
04: Cortina Di Ferro
05: Strategia Della Tensione
06: Ophelia
07: Elettromeccanica Italica
08: Dichiarazione Di Guerra
09: I Am Flesh
10: L Inverno Del Nostro Scontento
11: For The Death Of Beauty
12: Narcissus Race
13: No Chance

Ocena: 10/10.


Carnera - Strategia Della Tensione (2015.)Carnera, electro-industrial project Giovanni Leonardi, under the patronage of Old Europe Cafe released new album Strategia Della Tensione. The album contains thirteen songs in industrial style. Cover totally breathtaking, and CD is already in the player and we're moving.
The first track Attaccheremo All'alba / Rivelazione, to the sound of drums announces the beginning. Stamping drum are becoming stronger as the song plays and move on to harder tones. From the middle includes a voice. Tones are still excellent. Rhythm fantastic. We started well. Next Lora E Giunta, enter the martial world. We are ready! Drum takes us. Tones smears. We enjoy the music, which the artist creates. Song A Lume Spento, telling us not to dream. The music is real and it is about us. It makes us get up and play. Again the perfect tones for which we are happy. That is exactly what characterized this album, the perfect composition of music. The track Cortina Di Ferro, followed by a little quieter tones and the voice that leads us into the next song Strategia Della Tensione. Definitely one of the better songs on this album. The melody is unreal. Ophelia's song, follows the story of Ofelia, a story about fate. The composition of tones is still present, as well. We realize how much we happy because industrial music's getting better. Tracks Elettromeccanica Italica and Dichiarazione Di Guerra, we continue our trip exactly as we began. Now we play, and we would not even notice, while the artist looks at us. Moving on to the song I Am Flesh. By far the best on the entire album (personal impression). On songs hosted Lisa P. Duse and his divine voice gives the songs a special color. We experienced perfection. We are drowning in the melody and nice to us. We went to the next L Inverno Del Nostro Scontento and continue with the game. Nothing stops us in order to enjoy these quick and also slow tones. Great was all wrapped and threaten our ears. The song For The Death Of Beauty, understand the importance of good, the significance of death and their unbreakable bond. We arrived at the penultimate song Narcissus Race, remix in electro manner, quite satisfactory, as we go to the last track No Chance. We recognize that there is no chance and that's it. The end has come. We learn about the reality and enjoy. Do not hesitate in anything. Happy finalizing listen to this great album.
They say that the taste is not to be discussed. But still, I want to give you dictate my own, because if you want to enjoy the true music, the perfect composition of tones which the artist creates, you need as soon as possible to obtain your copy of the album. Cheers !!!


Carnera
Strategia Della Tensione
martial/electro/industrial
Old Europa Cafe (2015.) 

01: Attaccheremo Allalba/Rivelazione
02: Lora E Giunta
03: A Lume Spento
04: Cortina Di Ferro
05: Strategia Della Tensione
06: Ophelia
07: Elettromeccanica Italica
08: Dichiarazione Di Guerra
09: I Am Flesh
10: L Inverno Del Nostro Scontento
11: For The Death Of Beauty
12: Narcissus Race
13: No Chance

Mark: 10/10.
 


Najava: Trash/Black metal spektakl u Domu omladine (12. 12. 2015.)

Wolf’s hunger i Kolac u Domu omladine


Trash/black metal masakr u Domu omladine. Za sve sladokusce tvrdjeg zvuka veliko obaveštenje. Wolf’s hunger i Kolac nastupaju zajedno te večeri. Ko preživi neka priča.


Nakon tri godine kultni novosadski thrash/black metal sastav Wolf’s hunger ponovo u Beogradu, u subotu 12. decembra u Klubu Doma omladine Beograda. Bend će na koncertu pored starih pesama odsvirati i neke nove, koje će se naći na narednom studijskom albumu ''Bežte živi vraćaju se mrtvi'', tako da će ovo biti idealna prilika da među prvima čujete kako zvuči novi album ''vukova''. 
Zajedno sa njima nastupa i beogradski black metal sastav Kolac. Vrednim i upornim radom momci su zasluženo stekli status jednog od respektabilnih black metal sastava u izuzetno plodnoj srpskoj black metal sceni. Ovom prilikom Kolac će promovisati svoj drugi studijski album ‘’Zauvek crni’’ koji će biti objavljen za Grom records. 

Cena karte je 250 dinara a karte će moći da se kupe isključivo na dan koncerta.

Dom omladine Beograda
Klub DOB
Datum: 12.12.2015. u 20:00
Cena: 250 dinara

Više informacija putem fb event-a.  

Deset godina benda Y.O.X (Valjevo, 14. 11. 2015.)

Deset godina benda Y.O.X


U saradnji sa izdavačkom kućom Miner Recordings ''Invasion From The East'' i preduzećem ''Teslavizija'', 14. novembra održaće se rođendanski koncert valjevskog benda Y.O.X koji tom prilikom puni 10 godina rada i postojanja.
Koncert će biti održan u Magacinu ''Teslavizije'' (Diskoteka Vizija).


Ulaz je besplatan te večeri. Kao specijalni gosti nastupiće Orest i Scaffold iz Beograda, kao i Chaosium iz Jagodine. 
Više informacija na fb event-u
Vidimo se!

недеља, 8. новембар 2015.

Izveštaj: Sudar Bogova, kultura i tradicija u Domu omladine ( Festival HRAST, 07.11.2015. )

Sudar Bogova, kultura i tradicija u Domu omladine ( Festival HRAST, 07.11.2015. )


Polako se približio i taj datum. Srbija staje rame uz rame sa velikim slovenskim festivalima u Poljskoj, Rusiji. Dom omladine je 07. 11. 2015. bio centar sudara Bogova, kultura i tradicija. Toga dana dogodio se sveslovenski festival muzike HRAST. U pitanju je festival celodnevnog karaktera pa tada od 15h do 17h u Domu omladine održana muzičko-scenska radionica "Tradicionalni srpski instrumenti", u kojoj su učestvovali Milan Vašalić (gajde i diple), dr Radovan Furtula (gusle) i Jelena Petrović (Rod), uz izložbu radova inspirisanih slovenskom mitologijom, kreativne radionice Rod.


Znao sam od samog starta da ću tu manifestaciju svesrdno podržati i došao sam na tribinu. Broj posetilaca bio je na zavidnom nivou, a ono što me posebno raduje bilo je to da je veći broj publike bila mlađa populacija, koja se čini mi se budi i oseća da je potrebno svoje korene sačuvati. Tribina je tekla u spontanoj atmosferi i svi su uživali  u Jeleninom izlaganju o radu brenda ROD i podsećanja da stara slovenska mitologija itekako je još uvek sveprisutna u našem svakodnevnom životu. Milan Vašalić nam je sviranjem i pričom predstavio srpske instrumente gajde i diple, a dr Radovan Furtula je objašnjavao veliki značaj gusli kao još jednog srpskog instrumenta. Interakcija sa publikom je bila odlična, pa su usledila pitanja i odgovori. U prijatnom razgovoru tribina je probila svoj termin i negde oko 17:30h privedena je kraju. Ostvarila je svoj cilj kao čuvara naše kulture, tradicije i mitologija. Usledile su tonske probe bendova i priprema za drugi deo večeri za kada su najavljene munje i gromovi. U vremenu do početka ispunili smo ga u razmeni ideja i razgovora sa dragim saradnicima i prijateljima Jelenom Petrović (ROD) i Vidojem Murićem (Marena Fanzine)... kujemo planove za nove događaje, okupljanja i čuvanja tradicije.
Uz razgovor, koje pivo, vreme brzo prolazi i bližilo se 20h. Ljudi počinju da dolaze, a prostor ispred Doma omladine se punio. U jednoj ruci ulaznica za festival, a u drugoj limenka piva ili koje drugo piće. Svi pričaju o tome kako je ovo značajan festival i ushićeno očekuju sam početak. Nešto pre 21h udarile su munje i gromovi. Panslovenstvo ispunilo je salu Amerikana, kao i sam hol Doma omladine. Čast da otvori festival pripala je Saši Trajkoviću i njegovom projektu Serbon. Dok je on nastupao, publika je stidljivo, ali uporno ulazila u salu i zauzimala prve borbene redove. Kao učesnik takmičenja Ja imam talenat, prijatno me je iznenadio i od tada pratim njegov rad, a njegov nastup na festivalu protekao je baš kako treba i otvorio dveri za prvi bend te večeri, Eshaton. Pesmom Sa Kosova naježili su dvoranu. Svojim pevanjem, koje podseća u nekim momentima na crkveno pojanje (lični utisak), daju poseban osećaj pripadnosti čistote duše. Publika ushićeno peva svaku reč zajedno sa bendom. Skandira im, aplauzom pozdravlja pesmu Mašina, dok Nikola ponosno vijori staru carsku zastavu Vizantije. Meni kao istoričaru to je bio poseban momenat. Za trenutak oživelo je jedino cartstvo nebesko, oživela je carska Vizantija! Pesmom Trube Jerihona, najavili su Ragnarok. Odličan nastup i publika podgrejana. Osmesi na licima su sveprisutni. 

 Eshaton

Usledila je pauza, tek toliko da se sabije pivo, dok Rune zauzmu binu. Pažljivo sam pratio njihov rad još od objave singla Ragnarok i obradovao se ideji o projektu koji će čuvati naše prethrišćansko nasleđe. Ekipa iz Mortal Kombata predvođena Rastkom Rašićem radi fantastičan projekat. I zauzeli su binu. Usledila je ludnica najblaže rečeno. Nizale su se pesme Ragnarok, Kolovrat, Merlin i meni najdraža Ratnički san. Salom uzdigli su se bogovi nordijske, keltske i slovenske mitologije. Simpatije publike bivale su sve veće, dok je Rastko sa bine napadao upravu tu publiku. Au, kako udaraju svojim brzim rifovima i britkim glasom. Za sam kraj premijerno počastili su nas izvođenjem nove pesme Slava rodu, slava narodu... i najavili već dugo očekivani album. 

 Rune

Treba se malo osvežiti i napuniti baterije dok sledeći bend ne zauzme startnu poziciju. U pitanju je bend Despot. Još jedan super projekat naše muzičke scene predvođen Acom Seltikom i članovima benda Alogia. Svetla su se ugasila. Intro pesme "Hriste Bože", po meni odlično odrađen, najavljivao dolazak vitezova u punom oklopu i pod oružjem kao čuvare bine i nasleđa Srbije srednjeg veka. Članovi benda izlaze polako na binu, Aca u dugoj crnoj mantiji sa štapom u ruci peva prvu numeru The Last Temptation. Uz tehničke probleme sa vokalom bend je nastavio da praši kao da se ništa nije ni desilo, što je i odlika velikih muzičara. Usledile su numere The Man Of A Thousand Name, Kraljević i Prosjak, The Despots Fate, The Lillac Valley.. uz obrade pesama Iron Maiden-a i Judas Priest Powerslave i Breaking The Law. Braća Brankovići vladaju binom, klavijature tu gde treba dok Aca peva o boju na Kosovu (With The Cross Upon My Heart), kao specijalni gost na numeri pridružuje se Milan Vašalić i na diplama prati bend. Stvarno jedan nestvaran trenutak, koji se morao doživeti, što će svakako razumeti svi koji su sa nama delili Amerikanu te večeri. Za kraj možda i najveći hit benda pesma Tamo (Gde Samuju Vukovi) i u maniru velikih projekata završavaju svoj nastup. No, oni su tako mislili, ali na zahtev publike izvode još jednom pesmu Powerslave i binu prepuštaju Novosađanima. 

Despot

Binu preuzima poslednji bend te večeri  Wolf's Hunger. Ako je neko uništio binu i razbio sve u pozitivnom smislu te reči, to su bili ovi momci. Kao bend sa najtvrđim zvukom tukao je po publici samo tako. Ostali su sada već samo oni odabrani i usledile su pesme Krv Moja Srpska, Rusija, Slava Gromu... Najbolji utisak ostavili su na mene izvodjenjem pesme Vostani Serbije. Publika u ludilu, skače i uživa u samoj izvedbi, u samom festivalu. Uigrana četvorka za kraj izvela je pesmu Put za Irij i mi smo već bili u slovenskom Raju. Negde oko 01h Hrast je završen. 

 Wolf's Hunger

I tako dočekasmo prvi SVESLOVENSKI FESTIVAL MUZIKE HRAST. Utisci? Emocije? Pomešane, na onaj pozitivan način. Srbija dobija svoj Slavic Fest i drago nam je da je Webzine bio deo te ekipe. Opet smo videli nama drage prijatelje i saradnike iz ROD-a i Marena-e, sklopili nova poznanstva, razgovarali o budućim planovima, saradnji. Ekipa iz ROUTE 011, odradila je najbolji festival u zemlji spajajući kulturu, tradiciju, korene, mitologiju sa muzikom. Redakcija im je na tome bezgranično zahvalna. Publika u majicama sa hrišćanskim simbolima zagrljena sa publikom u majicama Kolovrata, Svaroga igrala je, pevala i uživala. Svi smo bili JEDNO te večeri. Bili smo MI. Razlika nije bilo. To je ono najbitnije. Sa željom da festival postane tradicionalan (a mi smo ubeđeni da hoće) i da i dalje HRASTemo zajedno budite nam pozdravljeni i dobri. Webzine će i na dalje podržavati ovaj festival očuvanja naših tradicionalnih vrednosti! Vidimo se! Slava!

Fotogaleriju možete pogledati ovde 
Izveštaj priredili: Predrag G. i Ivica J.