Celtic

Celtic

понедељак, 29. септембар 2014.

Recenzija : Svart1 - Satanische Helden (2013.)

Svart1 - Satanische Helden



 "Shvatamo da ovo nije muzika, već čista umetnost."



[Scroll down for English]
Ovih dana do mene je došao projekat Raimonda Gaviana, Svart1. Tačnije njegov album Satanische Helden. U pitanju je koncept mitologije demona Starog Istoka. Album konceptualno sadrži deset pesama, a sam vizuelni izgled je ono što mi je u početku posebno privuklo pažnju! Dakle, plejer je pušten i utonuo sam u mitologiju Starog Istoka.


Mirnim melodijama prva numere Baphomet, zatičem sebe kako zamišljeno tonem u melodiju. Ne primećujem da je već druga numera Abduxue počela, a osećaj je još uvek isti, melodija traje. Glas Alistera Kroulija je prisutan. Osećaj sklada kod ovog umetnika je tu. Počela je nova numera Ade i to je to. Demoni Starog Istoka su tu. Muzika postaje jača, ali drži distancu od glasnoće, koja tek toliko je tu da ne ometa sklad. Sve je pažljivo isplanirano do krajnjih tančina. Uvodi nas u nešto novo, jednostavnim tonom, ali stalno prisutnim. Ton je sve glasniji i imamo osećaj da smo na nogama. Ritualne slike igraju ispred naših očiju. Ne znamo gde se nalazimo, negde na Starom Istoku, Persiji, Levantu? Ali, uživamo i to nam stvara zadovoljstvo. Umetnik nas svojim delom ne opušta, već numerom Ahriman Ante nastavlja da nas doslovno čini još više zadovoljnijim. Shvatamo da ovo nije muzika, već čista umetnost. Numerom Iblis prelazimo na viši nivo, savršenstvo. Sklad kompozicije i muzike savršeno funkcioniše. Shvatamo da ovo nije album kao i svaki drugi, umetnik je prisutan. Uživamo uz te nestvarne, mistične tonove.




Numerom Angra Mainyu, kao kroz vreme vodi nas do sledeće, najbolje numere na albumu Samael!
Totalno blaženstvo, reči su suvišne, ali osećaj je najbolji do sada. Mirnim tonovima uvodi nas u pesmu, dok polako flautu čujemo, cvrkut ptica, doboš...tonemo sve više i više. Osećaj je fantastičan, opuštajući, prija. Ovom numerom Raimondo pokazuje da je više od umetnika. Prezadovoljni smo i totalno ispunjeni skladom, melodijama.  Numerom Rashnu, razbijaju nam se osećaji sklada, ali tek toliko da ne zaboravimo mitologiju, demone Starog sveta. Bliži se kraj albuma, ali numera Astaroth, to ne dozvoljava, prosto želimo da traje čitave večnosti, jer taj sklad tonova i harmonije čine ovog umetnika i ovaj album  izuzetno posebnim. Zvuk zvona, označava početak poslednje numere na ovom albumu Ahriman Post. To nas pomalo čini tužnim, jer zaplovili smo u neki novi mističan, ritualni svet. Želimo da plovimo i dalje, putovanje nastavimo, a Satanische Helden treba tako i shvatiti, kao početak prvog dela putovanja (nastavak putovanja sledi krajem 2014-e godine novim albumom Ardat Lili, a završava se 2015-e godine poslednjim trećim albumom).





Satanische Helden i rad samog umetnika je nešto posebno i u svakom slučaju je tačno da vašu pažnju zaslužuje. Ono što ga čini posebnim je muzika, koja ima srce i dušu! Možemo sa velikim nestrpljenjem očekivati nastavak putovanja novim albumom, a do tada što pre dođite do svog primerka Satanische Helden, koji možete preslusati i kupiti na BandCamp stranici, jer ovaj album svakako zaslužuje da se nađe u vašoj kolekciji, plejeru.
Uplovite u mitologiju Starog sveta. Opustite se! Uživajte! Nećete se pokajati!




Svart1
Sataniche Helden
Dark ambient, industrial, ritual dark ambient
Industrial Culture (2013.)

01: Baphomet
02: Abduxue (voice Aleister Crowley)
03: Ade
04: Ahriman Ante
05: Iblis
06: Angra Mainyu
07: Samael
08. Rashu
09: Astaroth
10: Ahrima Post

Ocena: 9,5/10.


  


  

Svart1 - Satanische Helden 



 "We understand that this is not music, but pure art."



These days, came to me project Raimondo Gaviano, Svart1. More specifically his album Satanische Helden. It is the concept of mythology demons Ancient Midle East. Conceptually, the album contains ten songs, and the visual appearance is what I was initially attracted special attention! Thus, the player is released and I plunged into the mythology of the Ancient Midle East.


Peaceful melodies first track Baphomet, I find myself drowning in a thoughtful melody. I do not notice it, but other tracks Abduxue started, a feeling is still the same, the melody is. Voice of Aleister Crowley is present. A sense of harmony with the artist's there. I started a new track Ade and that's it. Demons of the Ancient Midle East were there. Music becomes stronger, but keeps a distance from the volume, which is just enough that it does not disturb harmony. Everything is carefully planned to end the last detail. Introduces us to something new, simple tone, but always present. The tone is louder and we feel that we are on our feet. Ritual images play in front of our eyes. I do not know where we are, somewhere in the Old East, Persia, the Levant? But we enjoy it causes us pleasure. An artist whose work we do not relax, but the track Ahriman Ante continues to literally makes us even more happier. We understand that this is not music, but pure art. Tracks Iblis move to a higher level of perfection. Harmony of composition and music works perfectly. We realize that this album is not like any other, the artist is present. Enjoy with the surreal, mystical tones.
Tracks Angra Mainyu, and over time leads to the next, the best track on the album Samael! Totally bliss, words are unnecessary, but the feeling is the best so far. Calm tones introduces us to a song while slowly flute we hear birds singing, drum ... sinking more and more. It feels fantastic, relaxing, feels. This thrack Raimondo shows that more than artists. We are very pleased and totally satisfied with harmony, melodies. Tracks Rashnu, break us feelings of harmony, but just so you do not forget mythology, demons of the Old World. Nearing the end of the album, but the track Astaroth, it does not allow simply want to take an eternity, because the harmony of tones and harmonies make this artist and this album very special. The sound of bells marks the beginning of the last track on this album Ahriman Post. It makes us a little sad, because we set sail in a new mystical, ritualistic world.
We want to continue to sail, travel further, and Satanische Helden needs and understand, as the beginning of the first portion of the trip (continuation of the journey follows the late 2014-s, the new album Ardat Lili, and ends with 2015-year last third album).




Satanische Helden and work of the artist is something special in every case it is true that deserves your attention. What makes it special is the music that has heart and soul! We eagerly expect a continuation of the journey the new album, but until then as soon go to your copy Satanische Helden, which you can listen to and purchase at BandCamp page, because this album deserves to be found in your collection, the player.

Sail into the mythology of the Old World. Relax! Enjoy! You will not regret it!





Svart1
Sataniche Helden
Dark ambient, industrial, ritual dark ambient
Industrial Culture (2013.)

01: Baphomet
02: Abduxue (voice Aleister Crowley)
03: Ade
04: Ahriman Ante
05: Iblis
06: Angra Mainyu
07: Samael
08. Rashu
09: Astaroth
10: Ahrima Post

Mark: 9,5/10.









недеља, 28. септембар 2014.

Intervju sa bendom Loell Duinn (Hrvatska)

Loell Duinn


Loell Duinn! Nežna melanholična melodija sa obiljem renesanse. Bend iz Labina, Hrvatska je upravo to. Ta kreativna lingvistička poigravanja u muzici. Taj mirni neoclassicall, dark ambient koji osećate dok ih slušate. To je bend koji ima dušu i srce u svojim tekstovima, muzici, svojim javnim nastupima. Glas Olje Frolo čini da zadrhtite dok je slušate, gitara Alena Zarifovića vodi vas sasvim u neki drugi svet, bubanj i perkusije Goran Bresca vas podižu na noge, ali polako tek toliko da osetite zvuk klavijatura Patrika Šćire dok u pozadini čujemo bas gitaru Saše Boškovića. Da, to je Loell Duinn, sklad muzičke harmonije i simetrije. 
Postoje već dugih jedanaest godina i izdali su do sada dva albuma, kojim dokazuju da su muzičari van svog vremena. O novim planovima i daljim stremljenima razgovarali smo sa članovima benda za naš Celtic - Slavic Webzine Serbia.

 



1. Zbog čega naziv Loell Duinn? Kako je uopšte nastala ta ideja?

Alen: "Loell Duinn" je izmišljena kovanica dviju reči, čiji se etimološki korijeni mogu naći u starom galskom i keltskom te drevnom aramejskom jeziku.
Riječ Loell (izgovara se lo-ell) kao takva ne postoji u modernom jeziku. Izmislili smo je kako bi označavala (simbolizirala) sve Božansko u fizičkom i duhovnom svijetu. Riječ Duinn (izgovara se dˆinn) koristimo kao protutežu za Loell te nam služi kako bi simbolizirala sjenovitu stranu postojanja (bitka). Proizlazi iz Keltske mitologije. Ime nam služi da opišemo kontrast te dualnost koja nas okružuje u svim načinima života i življenja. Kroz našu glazbu i tekstove provlači se motiv pronalaska sklada između dva oprečna pola, između dvije stvarnosti i dva stanja...mislim da je to od pamtivijeka osnovni pokretač svakog ljudskog kreativnog promišljanja i rada. taj suštinski motiv uobličavaju instrumenti, melodije, tekstovi/slike dok naposljetku ne dostigne jedinstvenu i neponovljivu formu koja se naziva glazba i razumljiva je svakom živom biću neovisno o njegovoj intelektualnoj razini.



2. Vas muzički pravac definišete kao neoclassical, dark ambient, neofolk. Pri pisanju tekstova koristite se raznim jezicima: engleskim, švedskim, španskim, hrvatskim, arapskim, pa cak i izmišljenim jezicima, sto vas čini jedinstvenim. Kako je došlo do toga? Šta je uticalo na to?

Patrik: Mi naš glazbeni pravac nismo definirali, definirali su ga drugi, ali lijepo su ga uokvirili, pa neka bude tako (smeh). Nismo ga definirali ponaprije, jer naš bend egzistira kao živa simbioza više pojedinih duša koje svojim dolaskom u bend donijele sa sobom i svoju prošlost, glazbenu povijest, strasti i emocije. Takvu raznolikost nije moguće uokviriti ni u jedan glazbeni pravac, a da se ne dotakneš još par njih. To je i bit našeg benda; stvaramo glazbu neopterećenu nikakvim granicama, jer granice razdvajaju, a glazba treba spajati.

Olja: Dali smo si tu slobodu da izražavamo naše emocije raznim glazbenim stilovima koristeći razne jezike, ali zaista, nije važan jezik već način na koji prenosite glazbu na publiku. Svaki jezik je vrlo razumljiv publici ukoliko iza njega stoji iskreni osjećaj, a osjećaj je riječ bez slova i strukture, pa time vrlo razumljiv svakome tko je voljan glazbi otvoriti vrata svoje duše.

Alen: Apsolutno sa slažem sa Patrikom i Oljom, ali želim nadodati kako smo svi mi iz Istre koja je od pamtivijeka multikulturna sredina nacionalno miješanih brakova tako da je nama višejezičnost prirodna. Olja je tu otišla korak dalje pa stvorila sintezu višejezičnosti, tj. HIPERjezičnosti, koja je na kraju rezultirala jednim novim jezikom lišenim ograničenja gramatike i intelekta koji "postoji" u svom nejnevinijem lingvističkom obliku. 




3. Nakon izdavanja prvog albuma "Retrospective 2003-2008" , koji je odlično kod publike prihvaćen, ove godine je izašao drugi album "Karpatia" , koji je samu muziku benda podigao na znatno viši nivo. Kako ste vi zadovoljni njime?

 Patrik: Jako smo zadovoljni, a prije svega zato jer su sve pjesme jako dobro primljene kod svih naših bližnjih, obitelji, prijatelja. Osim toga, imamo jako puno pozitivnih reakcija na svakom koncertu koji smo odsvirali, pa na toj osnovi možemo reći da je album uspješan.

Alen: Hvala ti na komplimentu. Taj "viši" nivo koji spominješ zapravo je opet rezultat naše neprekidne potrebe da zadovoljimo sve naše "unutarnje anđele i demone", pomirenje vječitog konflikta između umjetničke i tehničke strane stvaranja glazbe. Vjerujem da smo taj dio dobro "izvagali", a recenzije, komentari, posjećenost koncerata i upiti za CD-om to potvrđuju.
Na kraju, slušatelji/publika su ti čiji sud iznimno poštujemo, jer oni su, po našem poimanju, vjetar koji puni naša jedra dok plovimo ovim zajedničkim glazbenim prostranstvima.




4. Uspostavili ste saradnju sa Timurom Iskandarovim, rusko-srpskim muzičarem, koji stoji iza projekta Tamerlan. Započeli ste i zajednički split album, pa kako se dalje odvija ta saradnja?

Patrik: Započeta je suradnja i postoje ideje za split album. Trenutno je taj projekat malo na čekanju zbog nekih životnih situacija koje se moraju posložiti, ali ugledat će i taj projekt svjetlo dana.

Alen: Moram još dodati kako se, osim glazbene suradnje, rodila i ona ljudska, drugarska. Timur je dragi prijatelj, a time smatram kako je naša suradnja prešla na jedan dublji i intimniji nivo. Rezultat svega, kad se pretoči u glazbeni izričaj, biti će nesumnjivo još kvalitetniji, osebujniji, emotivniji...




5. Loell Duinn je gostovao na festivalima u Rumuniji (Dark bombastic Evening), Nemackoj (Wave Gothik Treffen), Holandiji (CastleFest). Možemo li očekivati neku turneju po Balkanu? Možda Srbija?

Patrik: Mi smo svojim dosadašnjim odlascima na sve te festivale dali do znanja da sviramo gdje god postoji ambijent i scena koja je željna naše glazbe. Ne planiramo neke posebne turneje, ali naravno da bi voljeli svirati i u Srbiji no, opet ponavljam, tamo gdje se stvori ambijent i scena u kojoj će naša glazba, na najbolji način, doći do izražaja.

Alen: Sa velikom radošću nastupamo gdje god da nas pozovu. Nažalost, dešava se da smo u Evropi uvelike više cijenjeni i prihvaćeni nego na ovim našim prostorima, pa je neminovno da tamo i više koncertiramo. Ovi, a i ostali nastupi su manjeg karaktera, uvijek su ispunjeni posebnim emocijama. Razmjena neke mistične energije, između publike i nas, redovno je i nezostavno prisutna kada god nastupamo.
Pošto nismo bend koji djeluje u klasičnom smislu te riječi, nismo planirali nikakvu turneju...za sada!



 
6. Vas CD može se kupiti na vašim koncertima i gde još?

Alen: Za sada samo na koncertima ili direktno od nas. Zašto tako? Pa pošto nismo opijeni i/ili zaluđeni "materijalističkim" postignućima "imanja", trudimo se izbjeći  surealnu komercijalizaciju umjetnosti od strane raznovrsnih preprodavača i komercijalnih posrednika koji žive i postoje kao paraziti na putu između umetnika i publike. Vjerujemo u "zdravorazumski" balans između IMATI i BITI, vjerujemo u nesmetani tok i prohodan put do naše umjetnosti.
Time ne generaliziramo kompletno glazbeno izdavaštvo i prodaju, ali pokušavamo taj komercijalni dio preuzeti na sebe sve dok ne pronađemo nekoga ko nam je po tom pitanju ideološki sličan kao što je bio naš prošli distributer Quartier23 iz Njemačke koji se, nažalost, više ne bavi tim poslom. 







7. I za kraj sta biste poručili slušaocima u Srbiji?

Patrik: Naša glazba je proizašla iz naše ljubavi prema životu, živom biću, duhu. Ako vam se sviđa način na koji mi prezentiramo život kroz glazbu koja nije opterećena nikakvim pravilima, jezicima, glazbenim pravcima, ako vam prilikom slušanja naše glazbe naviru pozitivni osjećaji ili neka lijepa sećanja iz prošlosti, tada je naša duša ispunjena.

Alen: Hvala tebi što si nam otvorio svoj medijski prostor te nam omogućio predstavljanje.
Kroz ovaj smo intervju iznijeli neke od naših stavova, dojmova iskustava...dali smo emotivni i verbalni delić nas samih, pa bih svakako volio da se to sa pažnjom pročita i neka to postane prvi korak u našem upoznavanju sa novim srpskim slušateljima. 
Naša glazba nastavlja put ka onome koji je dovoljno senzibilan da je osjeti, shvati, prihvati. Mislim da u toj neprekidnoj izmjeni emocija, iskustava i duhovnosti svi postajemo "dublji" i kvalitetniji ljudi koji mogu (i žele) promijeniti ovu neodrživu "stvarnost" kojoj svakodnevno svjedočimo.


***


Svojom muzikom sigurno dokazuju da imamo čemu da se nadamo i radujemo novim stvarima koje ćemo sigurno u bliskoj budućnosti čuti od njih,  jer u svakom slučaju ovaj fantastični bend svakako zaslužuje vaše vreme i pažnju.
Zato utonite u njih, osetite njihovu muziku... Topla preporuka!