Celtic

Celtic

субота, 18. фебруар 2017.

Recenzija: Keltika Hispanna - Nekue Uertaunei, (2016.)

Keltika Hispanna - Nekue Uertaunei, (2016.)


(Scroll down for English)
Keltika Hispanna je dark neo-folk bend, koji je nastao u drevnim planinama Gvadarame (Španija). Koriste tradicionalne instrumente u svojoj muzici. Pevaju svoje pesme na jeziku Kastilje, kao i na starom keltoiberijskom jeziku.  Bend čine Daniel Salmador, Luis M. Folgado, Iñaki Simón i Andrés Barriga i postoje od 2011. godine. Ponosno čuvaju tradiciju KeltIberije i prenose je sledećim generacijama. Posle nekoliko izdanja obradovali su nas novim albumom Nekue Uertaunei. Album je izdala muzička kuća Soliferro Grabaciones Iberas. U pitanju je digi eco-pack, urađen na jedan poseban način. Na cover-u je prikazana šuma, koja je meni kada sam prvi put držao album u rukama simbolisala slobodu, kulturu i tradiciju. Savršeno za početak. Album ima jedanaest pesama i mi krećemo na putovanje drevnom KeltIberijom.


Otvara ga numera Abuloslouskum. Čujemo glas, koji nas vodi. Prelazimo na muziku i sada čujemo zvuk tradicionalnih instrumenata. Naše uživanje je počelo. Prelazimo na drugu pesmu Colodra Labrada. Žičani instrumenti su u pozadini. Daju nam poziv za igru. Uključuju se praporci (mislim da sam pogodio instrument). Tu je i duvački instrument, koji daje potpuno novu dimenziju ovoj numeri. Ni primetili nismo da već slušamo treću pesmu Devs Candamivs. Počela je jedna od boljih pesama na albumu. Uz zvuke roga, doboša ritual je počeo. To nam kazuje i vokal koji čujemo. Sve je pažljivo planirano i servirano u pravom trenutku. Pesma koja vas podiže na noge i nosi u visine. Blaženstvo! Četvrta numera Zurron al Hombro. Akustična gitara nas uvodi u pesmu. Vokal nam se pridružuje. Jedna skladna melodija u kojoj se posebno izdvajaju zvuk flaute, koja će vas opiti. Potpuno obuzeti i pod utiskom prelazimo na petu pesmu Nekue Uertaunei. Zvuk praporaka i ritualni glas nas pozivaju da se pridružimo njihovom plesu. Radosno pristajemo na to bez pogovora. Došli smo do šeste pesme Ya no lo ven Tus Ojos, ujedno i najduže pesme na čitavom albumu. Mirni tonovi akustične gitare uz vokale nas uvode u pesmu. Melodija je ono što nam znači, melodija je život koji oni stvaraju. Umetnici i čuvari tradicije, to je Keltika Hispanna. Uverićete se i vi dok budete slušali ovu najbolju pesmu na albumu (lični utisak). Sedma numera Bajo la Encina (with Ceccila de Caelia). Odlična numera i gostujući božanstveni ženski vokal. Milina! Sa istim osećajem prelazimo na osmu pesmu La Curia. Jedan kratak ritual kojim nastavljamo naše predivno putovanje do devete pesme Cabalgando con Bravura (with Gustavo de Hiedra). Koji god da instrument koriste na početku pesme (ja uopšte nemam pojma) božanstveno zvuči. Pesma će vas potpuno razbiti u pozitivnom smislu te reči. Čućete glas samih Bogova i znate šta, uživaćete u svakom trenu, jer ovo je jedna fantastična pesma. Došli smo do pretposlednje pesme Tin lunstir Tauatoteka. Dobar uvod u poslednju numeru El Cerro. Zvuci akustične gitare i frule donose nam smiraj. Jasan i čist vokal nas vodi po predelima KeltIberije. Vidimo antičku Numansiju, divimo se arhitekturi, dišemo punim plućima, jer Iberija je slobodna (lični utisak). 
Utisci? Ako neko treba da se ponosi onim što ima onda je to upravo Iberijsko poluostrvo. Keltika Hispanna zajedno sa ostalim bendovima (Àrnica, Drusuna- Ritual Pagan Folk,  Cuélebre,  Urze de Lume i The Wyrm  ) ponosno čuvaju ono što drugi narodi zaboravljaju. A, to je tradicija, koju kroz svoju muziku i koncerte prenose na sledeće generacije. Upravo to su i učinili svojim novim albumom. Svaka im čast na tome, imaju duboko poštovanje sa moje strane. Već dugo pratim muzičku scenu sa tog poluostrva i znam o čemu pričam. Ovi momci će se nadaleko čuti sa svojom muzikom i u to budite uvereni.


Keltika Hispanna
dark neo-folk
Nekue Uertaunei, (2016.)

01: Abuloslouskum
02: Colodra Labrada
03: Devs Candamivs
04: Zurron al Hombro
05: Nekue Uertaunei
06: Ya no lo ven Tus Ojos
07: Bajo la Encina (with Ceccilia de Caelia)
08: La Curia
09: Cabalgando con Bravura (with Gustavo de Hiedra)
10: Tin lunstir Tauatoteka
11: El Cerro

Ocena: 10/10.

Predrag G.

Keltika Hispanna - Nekue Uertaunei, (2016.)

Keltika Hispanna is the dark neo-folk band, which originated in ancient mountains Guadarrama (Spain). They use traditional instruments in their music. Band sing their songs in the language of Castile, as well as on the old Celtiberian language. The band consists of Daniel Salmador, Luis M. Folgado, Iñaki Simón and Andrés Barriga and there since 2011. Proudly preserve the Celtiberian tradition and pass it on to the next generations. After several editions surprised us with a new album Nekue Uertaunei. The album was issued a record label Soliferro Grabaciones Iberas. It is digi eco-pack, made in a special way. On the cover is shown in the forest, which to me when I first held the album in the hands symbolized freedom, culture and tradition. Perfect for start. The album has eleven songs and we go on a journey to ancient Celtiberia.


Opens the track Abuloslouskum. We hear the voice that leads us. Moving on to music and now we hear the sound of traditional instruments. Our enjoyment started. Moving on to another song Colodra Labrada. String instruments in the background. They give us a call to play. Turns on feathering (I think I hit the instrument). There is a brass instrument, which gives a whole new dimension to the track. We did not even notice that you already listen to the third song Devs Candamivs. She started one of the better songs on the album. With the sounds of horns, drums and ritual began. Everything has been carefully planned and served at the right time. A song that takes you up on your feet and take to the heights. Bliss! The fourth track Zurron al Hombre. Acoustic guitar introduces us to the song. Vocals joins us. A harmonious melody in which stand out the sound of the flute, which will make you drunk. Completely overwhelmed and under the influence of moving on to a fifth song Nekue Uertaunei. Sound and ritual voice invite us to join their dance. Joyfully agree to it without question. We came to the sixth song Ya no lo ven Tus Ojos, also the longest song on the whole album. Quiet tones of acoustic guitar with vocals lead us into the song. The melody is what we mean, life is a melody they create. Artists and guardians of tradition, it is Keltika Hispanna. You will see  when you listen to the best song on this album (personal impression). Seven tracks Bajo la Encina (with Ceccila de Caelia). Excellent song and visiting celestial female vocals. Bliss! With the same sense of moving on to the eighth song La Curia. One brief ritual that we continue our journey to the beautiful ninth song Cabalgando con Bravura (with Gustavo de Hiedra). Whatever the instrument used at the beginning of the song (I do not have a clue) heavenly sounds. The song will completely break up in the positive sense of the word. You will hear the voice of the gods themselves, and you know what, you'll enjoy every moment because this is a fantastic song. We came to the penultimate song Tin lunstir Tauatoteka. A good introduction to the last track El Cerro. The sounds of the acoustic guitar and flute, bringing us calm. Clear and clean vocals guides us through landscapes Celtiberia. We see ancient Numancia, admire the architecture, breathing lungs because Iberia is free (personal impression).
Tips? If anyone should be proud of what you have, then this is exactly the Iberian Peninsula. Keltika Hispanna together with other bands (Àrnica, Drusuna- Ritual Pagan Folk,  Cuélebre,  Urze de Lume i The Wyrm) proudly preserve what other people forget. It is a tradition that in their music and concerts transmitted to the next generation. That's exactly what they did with their new album. Each honor them for that, have a deep respect from my side. For a long time I follow the music scene with the peninsula and I know what I'm saying. These guys will hear the well with his music and in to be sure.
Keltika Hispanna
dark neo-folk
Nekue Uertaunei, (2016.)

01: Abuloslouskum
02: Colodra Labrada
03: Devs Candamivs
04: Zurron al Hombro
05: Nekue Uertaunei
06: Ya no lo ven Tus Ojos
07: Bajo la Encina (with Ceccilia de Caelia)
08: La Curia
09: Cabalgando con Bravura (with Gustavo de Hiedra)
10: Tin lunstir Tauatoteka
11: El Cerro

Mark: 10/10.

Predrag G.
 

четвртак, 16. фебруар 2017.

Recenzija: Tamerlan - Luciferian, (2016.)

Tamerlan - Luciferian, (2016.)


(Scroll down for English)
Tamerlan, projekat Timura Iskandarova postoji već više od jedne decenije. Ovaj vrsni multiinstrumentalista obeležio je na sebi jedan svojstven način našu, a i međunarodnu muzičku scenu. Krajem prošle godine (15.12.2016.), obradovao nas je svojim četvrtim studijskim albumom Luciferian. Izdavanje albuma podržala je sada već čuvena muzička izdavačka kuća iz Rusije Casus Belli Musica. Gde je Timur stao svojim prethodnim albumom Ain (recenziju pročitajte ovde), sada je nastavio i produbio smisao same muzike. Pored muzike i tekstova koje je uradio i na ovom albumu ima gostujuće muzičare Bornyhake na bubnjevima (Patricide), Will Connor na perkusijama (Burn In Peace, Until Dreams Are All That's Left, The Beholder i Faces In The Fog), Aleksandar Maksimović na bubnjevima (Come And See i Lucifer's Soon), Cecilia Bjargo kao back vokal (Come And See) i Khargash na violini (Lucifer's Soon). Album je produciran i miksovan od strane Mihajla Obrenova u njegovom DURU studiju. Digipack izdanje izgleda fantastično. Uz njega dobijate i booklet na šest strana. Cover fotografija je ono što ostavlja bez daha u umetničkom smislu te reči. Predstavlja rađanje nečeg novog, dostižno nedostižno. Svakako je Bora Helvacioglu uradio maestralan posao. Album ima osam pesama i mi krećemo u detaljnu analizu. 


Otvara ga pesma Patricide. Prepoznatljiv zvuk gitare širi se po sobi. Vokal izaziva divljenje. Mrak, gotika. Izbor je samo naš i ničiji više. Tonovi nas vode, dok plamen sveće dogoreva i svetlost je sve tanja. Prelazimo na drugu numeru Burn In Peace. Čujemo perkusije, vokal se ubacuje. Gitara se javlja preko svojih žica da nije zaboravljena. Jedna "nežna" horor melodija, koja me u potpunosti oduševljava i podiže dok ne zaplešem u potpunom mraku. Tonovi su i dalje fascinatni i u mraku nam pokazuju svetlo. Ritual je počeo. Nastavljamo sa trećom pesmom Until Dreams Are All That's Left. Perkusije, gitara i dalje su savršen spoj da bi nastavili svoje uživanje. Savršen zvuk gitare čujemo (3,25 minut). Tonovi su malo brži, dok je vokal smireniji i pokazuje nam put ka beskraju. Četvrta numera Come And See. Jedna od boljih pesama na albumu definitivno. Na back vokalima gostuje Cecilia Bjargo. Timurov glas nas poziva da dođemo, da se uverimo, da vidimo sopstvenim očima. Sada već čujemo brže tonove i spremni smo za polazak. Krećemo bez pogovora. Prešli smo na petu pesmu The Beholder. Čujemo pucanje žice koje nam donosi tonove. Vokal se uključuje i počinje bombardovanje i nastavak rituala. Ne bunimo se uopšte, jer to ni ne želimo. Perkusije su tu i sve je idilično sada. Preko šeste instrumental pesme Apotheosis, lagano smo prešli na sedmu pesmu Lucifer's Son. Ubedljivo najbolja i najlepša pesma na celom albumu (lični utisak). Nežni tonovi gitare otvaraju pesmu. Čuje se i violina, što daje poseban osećaj samoj numeri. Vokal neopisivo dobar. Totalno će vas rasturiti, ali u onom pozitivnom smislu te reči. Ritual je ispunjen u potpunosti i tu nema dileme! Poslednja numera Faces In The Fog. Savršeno za kraj. Za sve fanove Sol Invictus-a, Arcana-e i Dead Can Dance-a. 
Utisci? Korak napred je svakako napravljen. Timur je dao zadatak našoj sceni da mu pronađe pandan, ali iskreno mislim da je to nemoguće. Ovim albumom pokazao je da je najbolji multiinstrumentalista na našoj sceni. Umetnik! Album je već sada dobio prvo mesto za najbolji album godine. U to budite uvereni!


Tamerlan
dark folk/gothic/experimental 
Luciferian, (2016.)
01: Patricide
02: Burn In Peace 
03: Until Dreams Are All That's Left
04: Come And See
05: The Beholder
06: Apotheosis
07: Lucifer's Son
08: Faces In The Fog


Ocena: 10/10.

Predrag G.                           Tamerlan - Luciferian, (2016.)


Tamerlan, Timur Iskandarov project has existed for more than a decade. This marked the skilled multi-instrumentalist carries a unique way our, and international music scene. At the end of last year (12.15.2016.), delighted us with his fourth studio album Luciferian. Supported the release of the album now famous music publishing house in Russia Casus Belli Musica. Where is Timur stopped their previous album Ain (read the review here), now continued and deepened the sense of the music itself. Besides music and texts that he did on this album has visiting musicians Bornyhake on drums (Craigslist), Will Connor on percussion (Burn In Peace, Until Dreams Are All That's Left, The Beholder and Faces In The Fog), Aleksandar Maksimović on drums (Come and See, and Lucifer's Soon), Cecilia Bjargo on backing vocals (Come and See) and Khargash on violin (Lucifer's Soon). The album was produced and mixed by Mihajlo Obrenov in DURU studio. Digipack edition looks fantastic. In addition it comes with a six-page booklet. Cover photo is what leaves you breathless in the artistic sense. It represents the birth of something new, attainable unattainable. It is certainly Bora Helvacioglu done a masterly job. The album has eight songs and we move into a detailed analysis.
It opened with the song Patricide. The distinctive guitar sound spreads around the room. Vocal admiration. Dark, gothic. The choice is ours and no one else's. Tones us water until the flame burns out and the light is thinner. Moving on to another track Burn In Peace. We hear percussion, vocals are herre. Guitar occurs through their wire that is not forgotten. A "soft" horror melody, which inspires me completely and raises until you dance in complete darkness. The tones are still in the dark and fascinating show us the light. The ritual began. We continue with the third song Until Dreams Are All That's Left. Percussion, guitar and still are the perfect combination to continue our enjoyment. The perfect guitar sound we hear (3.25 minutes). The tones are a bit faster, while the vocals calmer and shows us the way to infinity. The fourth track Come And See. One of the better songs on the album, definitely. On the back vocals hosted Cecilia Bjargo. Timuro voice invites us to come, to be sure, to see with their own eyes. Now we hear the tones quickly and we are ready to go. We start without question. We're in the fifth song of The Beholder. We hear a broken wire that brings tones. Vocal turns on and starts pounding and continue the ritual. I do object in general, because it does not want. Percussion are there and everything is idyllic now. Over six instrumental songs Apotheosis, gently we move on to the seventh song Lucifer's Son. By far the best and most beautiful song on the whole album (personal impression). Gentle guitar tones opening song. I can hear the violin, which gives a special feeling of the track. Vocal indescribably good. Totally will crush you, but in that positive sense of the word. Ritual is filled completely and there is no doubt! Last track Faces In The Fog. Perfect for the end. For all fans of Sol Invictus, Arcana and Dead Can Dance.
Tips? A step forward has certainly been made. Timur was given the task of our scene that he finds counterpart, but honestly I think it's impossible. This album proved to be the best multiinstrumentalist on our scene. Artist! The album has already won first place for the best album of the year. Be sure! 
Tamerlan
dark folk/gothic/experimental 
Luciferian, (2016.)

01: Patricide
02: Burn In Peace 
03: Until Dreams Are All That's Left
04: Come And See
05: The Beholder
06: Apotheosis
07: Lucifer's Son
08: Faces In The Fog


Mark: 10/10.

Predrag G.
 

среда, 15. фебруар 2017.

Recenzija: BloodSoil - Endtimes, (2016.)

BloodSoil - Endtimes, (2016.)


(Scroll down for English)
BloodSoil, martial projekat Aeon-a iz Španije, oduvek me je oduševljavao. Volim martial muziku i sasvim je logično da pratim njegov rad od samih početaka. Pred vama je njegov poslednji i najnoviji album Endtimes, u izdanju Rage in Eden Records-a. Samo fizičko izdanje u potpunosti oslikava martial industrial u muzičkom žanru. Na cover-u jasno vidimo, haos je u prestonicama Evrope, jer "narodi sa mora" su stigli. Album ima šest pesama potpuno iskovanih u sirovom i pravom martial industrial-u.Otvara ga numera Endtimes, uz cvrkute ptica, koje smenjuju zvuci sirene i upućuju nas na opasnost kao uvod u ono što nas čeka u Modernom svetu. Umirijući proročki glas nam sve objašnjava. Sve shvatamo i sve znamo, jer mi smo svedoci vremena u kome živimo. Lagano smo prešli na pesmu broj dva The March. Brže tonove čujemo. Pozivaju nas na marširanje. Odličan osećaj je stvoren. Adrenalin raste. Kao vojnici marširamo, jer Stara dama je u opasnosti. "Narodi sa mora" pristižu i traže utočište. Slušamo treću numeru Resistance. Otpor se javlja! Sukob se ne može izbeći. Fascinantni tonovi nas napadaju, dok mi uživamo. Već slušamo četvrtu pesmu Social Dissolution. Zvuk zvona i horskog pevanja nas uvodi u priču. Jedan nestvaran instrumental u martial žanru sa proročkim pozadinskim vokalima. Jedna od boljih pesama na albumu (lični utisak). Došli smo do pete i pretposlednje pesme Collapse. Kolaps stiže. Uzbuna je na svim nivoima. Domovi, porodice su ugrožene. Tradicija narušena. Povređenih ima svuda. Pad i propast su blizu. Agonija. Poslednja pesma The Hidden Truth i kraj albuma. Savršeno za kraj, najbolja pesma na celom albumu. Proročki opet slušamo glas, koji nam kazuje pravu istinu i suštinu Modernog sveta. Sve je smišljeno unapred, upakovano i servirano. Stari svet se mora otrgnuti. Svet jednakih, kakav se prezentira u takozvanom Modernom svetu, jednostavno ne postoji!
Utisci? BloodSoil, opet proročki najavljuje "sumrak Starog sveta", i to čini upravo svojom muzikom. Muzikom protiv politike Modernog sveta na najbolji mogući način. Tako nešto u potpunosti podržavam. Neka se glas što dalje čuje, neka se Stara dama probudi i vrati ono što joj pripada!

BloodSoil
martial industrial
Endtimes, (2016.)

01: Endtimes
02: The March
03: Resistance
04: Social Dissolution
05: Collapse
06: The Hidden Truth

Ocena: 9,5/10.

Predrag G.


                                          BloodSoil - Endtimes, (2016.)


BloodSoil, martial Aeon project from Spain, has always fascinated me. I love martial music, and it is quite logical to follow his work from the very beginning. In front of you is his last and most recent album Endtimes, published by Rage in Eden Records. The physical release is fully reflected in martial industrial music genre. On the cover clearly see chaos in the capitals of Europe, because "the peoples of the sea" have arrived. The album has six songs full minted in raw martial law and industrial-u.


Opens the track Endtimes, with bird songs, which alternate sounds of sirens and point to the danger as an introduction to what awaits us in the modern world. Prophetic voice we explained everything. All understand and know everything, because we are witnessing the times in which we live. Slowly we move on to number two song The March. Faster hear the tones. They invite us to march. Excellent feeling is created. Adrenaline increases. As the soldiers march because the Old lady is in danger. "The peoples of the sea" are coming and are seeking refuge. We're listening to the third track Resistance. Resistance occurs! The conflict can not be avoided. Fascinating tones attacking us while we enjoy. Already we hear the fourth song Social Dissolution. The sound of bells and choral singing introduces us to the story. One fanciful instrumental in martial genre with a prophetic background vocals. One of the better songs on the album (personal impression). We reached the fifth and penultimate song Collapse. The collapse is coming. Alert at all levels. Homes, families are threatened. Tradition impaired. Injured everywhere. Decline and Fall of the close. Agony. The last song The Hidden Truth and the end of the album. Perfect for the end, the best song on the whole album. Again we hear the prophetic voice that tells us the truth and essence of the Modern world. Everything is deliberately pre-packaged and served. Old world must break away. Council equal, what is presented in the so-called modern world simply does not exist!
Tips? BloodSoil again prophetically announces "the twilight of the Old World," and it makes just his music. The modern music against the policy of the Modern world in the best possible way. Something I fully support. Let the voice be told, let the Old lady wakes up and return what belongs to her!


BloodSoil
martial industrial
Endtimes, (2016.)

01: Endtimes
02: The March
03: Resistance
04: Social Dissolution
05: Collapse
06: The Hidden Truth

Mark: 9,5/10.

Predrag G.
 

петак, 10. фебруар 2017.

Recenzija: Superhammer - Nameless, (CD-single, 2016.)

Superhammer - Nameless, (CD-single, 2016.)


Kada neko izda singl, to i ne privlači pažnju pojedinih ljudi, ali mnogi greše. Mene je jedan posebno oduševio. To je Nameless, od sada već nadaleko čuvenog dvojca iz Inđije, benda Superhammer, koji čine Igor Jimmy Stanić  i Jadranka Tzetzah-chan Stanić. Bend pratim skoro pa od samih početaka. Doživeli su niz promena u sastavu, ali njih dvoje ne odustaju i nastavljaju da gruvaju na sceni. Upravo mi se to i sviđa kod njih. Kada najmanje očekujete, ovi vas razbiju enormonom dozom kvalitetne energije. Majner je kao i do sada stao iza ovog izdanja, a gost na bunjevima bio je Vojin Ratković. Miks je uradio Ivan Ilić. Cover "nedefinisano" dobar, prekriven crvenom bojom, dok je krst na pravom mestu i gleda nas. Ne sećam se ni više kada sam poručio album od benda, ali znam da ne pamtim da sam nešto više puta preslušavao u životu. I, znate šta, nije mi uopšte dovoljno. 


CD-single ima dve pesme Nameless i Fear and Regret. Dalji tekst je posvećen njima. Otvaraju je teški tonovi numerom Nameless. Rifovi se nižu. Čujemo vokal koji nas okružuje. Odličan osećaj stvaraju. Kombinacije čiste umetnosti i duše. Savršenstvo. Ovaj pravac kojim nas drže ne treba uopšte menjati. Bas, gitara biju po nama samo tako. Katarza! Prelazimo na drugu numeru Fear and Regret. Tonovi su još brži, dok mi nastavljamo uživanje u najboljoj pesmi (lični utisak). Tzetzah-chan je razbila vokalom u ovoj pesmi. Totalno mi se svideo pravac kojim su krenuli. Black Sabbath  na srpski način, sirovo, nabijeno, prosto maestralno. Pokazuju da su oni jedina i prava dobitna kombinacija za Superhammer.
Utisci? Šta drugo reći sem da je savršeno. Žanr totalno po mom ukusu. Pravi Superhammer. Ovaj CD-single trebate doživeti, kao početak novog puta kojim je Hammer krenuo u pripremanje nečeg velikog. Blistaće oni još više i jače, u to budite uvereni. Ovaj CD-single treba imati svaki poklonik prave muzike. Ah, da poslednje i najvažnije, što pre nabavite svoj primerak! Kontaktirajte bend ili pak izdavačku kuću, podržite scenu! Čujemo se!


Superhammer
Metal
Nameless, (2016.) 

01: Nameless
02: Fear and Regret

Ocena: 10/10.

Predrag G.


                                    

               

среда, 8. фебруар 2017.

Recenzija: Somnare - Bellum Esse, (2016.)

Somnare - Bellum Esse, (2016.)(Scroll down for English)
Somnare, duo iz Španije koji čine DP Rey i Pilar Molina u poslednje vreme zaokuplja moju pažnju. Nisam puno znao o njima, sem novog albuma Bellum Esse. Nakon preslušavanja uvideo sam da je ovaj bend fantastičan. Prosto mi je bilo krivo što ovaj bend nisam ranije otkrio. Krenuo sam u temeljno istraživanje samog projekta sastavljenog od izvrsnih multiinstrumentalista. Svoju muziku definišu kao Neoclassical Darkwave/Martial i stvaraju je kao pravi umetnici. Stvaraju muziku sa dušom. Uspostavljen je kontakt sa bendom i album Bellum Esse došao je do mene. Muzička izdavačka kuća Lichterklang uvidela je kvalitet i izdala album. Samo fizičko izdanje urađeno je u maniru pravog neoclassical darkwave muzičkog žanra. Nebesko plava boja je sveprisutna, dok kamena statua oslikava martial prisustvo. Album ima osam pesama i krećemo sa preslušavanjem. 


Počinjemo sa prvom pesmom Ruhig. Čujemo neoclassical vokal, koji nas uvodi u njihov svet. Tonovi se razlivaju, nastaje mistika. Već na samom startu vidimo savršenu kombinaciju neoclassical i martial muzičkog žanra. Prelazimo na drugu numeru, Bellum Esse. Ovom pesmom uspevaju da ožive "mrtav jezik", stari latinski. Pesma nabijena sirovim martial tonovima. Vokal maestralan. Čujemo i violončelo, što mi se posebno sviđa kao kombinacija uz martial muzički žanr. Dok naše uzbuđenje raste prelazimo na treću pesmu Passages of Melancholy. Gitara DP Rey-a se čuje dok proizvodi nežne tonove. Melanholija je oko nas, to nam ukazuje violončelo koje čujemo. Uživamo i ne želimo ništa da menjamo. Za kraj totalna katarza dok uživamo u vokalu Pilar Moline. Blaženstvo! Četvrta pesma Desertum Infinitus i sledeća peta Humanitatis Dormit vode nas u neki drugi svet. Martial žanr nas udara tako jako da ne možemo da ustanemo. Savršena kombinacija se nastavlja. Došli smo do šeste numere The Earth Slave. Brži tonovi su oko nas. Slušamo najbolju pesmu na ovom savršenom albumu (lični utisak). Horski vokal nas obuzima, dok tonovi postaju sve brži. Osećaj je nestvaran i to morate lično doživeti da biste me u potpunosti razumeli. Došli smo do pretposlednje sedme pesme Ego. Nastavljaju da nas i dalje uspešno obasipaju tonovima koje stvaraju violončelo, bas i dobijamo martial/neoclassical užitak. Naš ego postaje bitan. Mi postajemo Oni. Oni postaju Mi. Postajemo Jedno! Poslednja numera The Sun carved my Tears. Osećajno za kraj, savršeno za beskraj!
Utisci? Ovaj album, kao i ovaj projekat moraju se daleko čuti. Ja dajem svoj doprinos ovde u Srbiji, jer oni to jednostavno zaslužuju. Pridružite mi se da zajedno uživamo u muzici osećanja. Nećete se pokajati!


Somnare
Neoclassical Darkwave/Martial
Lichterklang, (2016.)

01: Ruhig
02: Bellum Esse
03: Passages of Melancholy
04: Desertum Infinitus
05: Humanitatis Dormit
06: The Earth Slave
07: Ego
08: The Sun carved my Tears


Ocena: 10/10.

 

Somnare - Bellum Esse, (2016.)


Somnare, duo from Spain who make DP Rey and Pilar Molina lately attracts my attention. I did not know much about them, except for the new album Bellum Esse. After listening I realized that this fantastic band. Freedom to me was wrong that this band did not previously discovered. I went for a thorough analysis of the project, composed of excellent multi-instrumentalist. Their music is defined as Neoclassical Darkwave / Martial and make it like a real artist. Create music with soul. Contact was established with the band and the album Bellum Esse came to me. Music publishing house Lichterklang realized the quality and issued the album. Only the physical release was done in the manner of a true neoclassical darkwave music genre. Sky blue color is ubiquitous, while stone statue portrays martial presence. The album has eight songs and we start listening.


We start with the first song Ruhig. We hear neoclassical vocals, which introduces us into their world. Tones smears, resulting mysticism. At the very beginning we see a perfect combination of neoclassical and martial music genre. Moving on to another track, Bellum Esse. This song managed to revive a "dead language", the old Latin. Song charged raw martial tones. Masterful vocals. We hear the cello, which I really like as a combination with the martial music genre. While our excitement grows pass on the third song Passages of Melancholy. Guitar DP-Rey and be heard while the products are gentle tones. Melancholy is about us, it shows us that we hear cello. We enjoy i do not want anything to change. The place of total catharsis, while enjoying the vocals Pilar Moline. Bliss! The fourth song Desertum Infinitus and the next fifth Humanitatis dormit lead us into another world. Martial genre hit us so hard that we can not stand up. The perfect combination continues. We came to the sixth track The Earth Slave. Faster tones are all around us. We listen to the best song on this album is the perfect (personal impression). Choral vocals overtakes us, while tones are becoming faster. The feeling is unreal and that you have to experience personally to completely understand me. We came to the penultimate seventh song Ego. We continue to remain successful showered with shades that create a cello, bass and get martial / neoclassical pleasure. Our ego becomes essential. We become they. They become me. We become one! The Sun carved my Tears. last track. With feeling for the place perfect for endless!
Tips? This album, and the project must be far away to hear. I give my contribution here in Serbia, because they simply deserve. Join me that together we enjoy music feelings. You wont regret!


Somnare
Neoclassical Darkwave/Martial
Lichterklang, (2016.)

01: Ruhig
02: Bellum Esse
03: Passages of Melancholy
04: Desertum Infinitus
05: Humanitatis Dormit
06: The Earth Slave
07: Ego
08: The Sun carved my Tears


Mark: 10/10.

четвртак, 2. фебруар 2017.

Intervju: Lisa P. Duse (Porta Vittoria)

 Lisa P. Duse (Porta Vittoria)


Mediterranean pop, Eurasia, against the modern world... all connected to the music of the band Porta Vittoria from Italy. For a long time I follow their work and I am fully committed to their music. With Lisa P. Duse talked a little bit and Webzine decided that the more promote their music in Serbia.


1. Why the name Porta Vittoria? When and how was came that idea?

Lisa: The project name comes from a Milan area where We lived some years ago:  I’m referring to the neighborhood around the bypass stop through Porta Vittoria station. It was a degraded area abandoned to itself. You know sometimes crumbling places have a certain beauty; our followers surely do know well our “Aesthetics of ruins“ from Porta Vittoria music videos and album artworks.


2. You define your music as Experimental pop. What is the impact of that? 

Lisa: We’re beyond any easy catalogation because We take suggestions from different music genres. Sometimes the process of creation becomes like a ritual or an improvvisation, and its zenith is the evocation of a melody... this makes our experimentation properly “pop“, in a music background that’s filled with contradictory genres.


3. Debut album "Summer of Our Discomfort" was well received by the audience, which was to be expected. How are you satisfied with him? 

Lisa: We were lucky to get our debut album released by a cult label like Old Europa Cafe. We got some interviews and reviews, contacts for collaborations and the audience enoyed our weird music videos. It was a great satisfaction: We took three years to finish that album (three working years to release “Tales of Fallen Heroes“, too - also this could sound like a ritual, isn’t it?).


4. Tell us about Porta Vittoria new album “Tales Of Fallen Heroes“?

Lisa: I feel "Tales of Fallen Heroes" is far better than our previous album: more intimate, more consistent and mature. It has been 3 years of my life after all.  If I look at it from the distance I can see the reflection of my heart on it. Also, the release date (1 december 2016) calls to mind Aleister Crowley’s death (69 years ago). So may the blessing of To Mega Therion shine on "Tales of Fallen Heroes"!5. You Often collaborate with other artists. What are your experiences of these cooperations? Will You continue to explore music with other musicians and artists that you'll be sharing the listeners?

Lisa: Collaborations are always good opportunities to try something completely different from what I am doing with Porta Vittoria and sometimes they are real heats for my creativity. It was a real joy to collaborate with artists like T.S.I.D.M.Z., Sonnenkind, Post Contemporary Corporation, Carnera ……… and last but not least the project "Accademia Prima".


6. What is the music for you ? In which way music defines  you?

Lisa: As I said before, music creation is a sort of ritual. I prefer to say I define music, and not the opposite, but... actually it can also be seen as a form of catharsis.7. Porta Vittoria is member of Eurasian Artists Association. Can you tell us more about the EAA?

Lisa: Some years ago Sol from T.S.I.D.M.Z. invited us to become members of EAA. We discovered that The Eurasian Artists Association ideas are symbolically in line with our own music flow and creation process: a multipolar world of culture and tradition, basically against the caothic post-modern world. The world vision of EAA artists (musicians, painters, writers) emphazises a sort of spiritual come back to our deep roots, with a metaphysical approach to history and life.


8. Accademia Prima?

Lisa: Accademia Prima is a neo romantic avant-garde project I made with Marco de Marco (J Orphic) and Giovanni Leonardi (Siegfried/Carnera) and I was totally enthusiastic to be part of it.  We released the digital album "Prima Luce" in 2015 (https://accademiaprima.bandcamp.com/releases). For those who still have not come through the sound of Accademia Prima do not hesitate to look for our page into Facebook!


9. Plans for future?

Lisa: We’re working on a new track for a compilation to be released in mid 2017 by a brand-new italian label called Dornwald Records. This special project will feature Russian and Italian bands. Our tracks is titled “Total Kollapse“. At the moment I can’t reveal more!10. A concert in Serbia, perhaps?

Lisa: Thanks, that could be a great experience. We received a lot of invitations to play live our music, unfortunately my will is to keep Porta Vittoria as a studio project only. We like the idea of a private and intimate fruition of our music. Maybe coming from a stereo system  in a dimly lit room.


11. And in the end what will you tell readers in Serbia?

Lisa: Thank You very much for reading this interview: please keep on listening good music :-D  and supporting the scene. A big thank you to Predrag for his time making this interview!
            

Najava: Nula objavljuje svoj EP "Kenoma"

Nula objavljuje svoj EP "Kenoma" 


EP "Kenoma" izlazi u digitalnom formatu za britansku izdavačku kuću Black Bow Records, pod pokroviteljstvom gitariste benda CONAN, Džona Dejvisa. Datum izdavanja je 24. februar.


EP čine tri pesme:

1. Trošenje tela
2. Silazak u prah
3. Usnuo - Savršen - Sam

EP je sniman u studiju Blaze krajem 2016. godine u saradnji sa Rastkom Rašićem i Milošem Mihajlovićem. Artwork potpisuje Dimitrije Miljković.

-Naša zamisao je da ime benda, ep-a i pesama bude na ćirilici, ali ako vašem konceptu objava više odgovara latinica nije problem-

Bend postoji od kraja 2013. godine i karakteriše se kao sludge metal. Iza sebe ima jedno demo kasetno izdanje (Grim Reaper Records, Stare Pazova) iz 2015. godine. Bend je nastupao kako samostalno, tako I na festivalima širom Srbije (Arsenal fest u Kragujevcu,  Ass kicking fest u Novom Sadu itd). 


Nulu čine:
Miloš Milošević - vokal
Milan Vićić i Strahinja Knežević - gitare
Marko Mijajlović - bas 
Milan Sarić - bubanj

Po izdavanju EP-a planiramo promotivne svirke o kojima ćete biti blagovremeno obavešteni :)

Recenzija: Heather Wasteland – Under the Red Wolfish Moon, (2016.)

Heather Wasteland – Under the Red Wolfish Moon, (2016.)(Scroll down for English)
Nekoliko stvari me je privuklo ovom albumu.  Pre svega, to je činjenica da je jedan od mojih omiljenih likova u horor filmovima vukodlak.  Ni sam ne mogu da objasnim zašto je to tako.  Ali eto, jednostavno jeste.  Zatim, tu je činjenica da je muzika koja je prezentovana na ovom albumu totalno neverovatna, potpuno žanrovski nedefinisana, a opet tako mistična i nadrealna.  Da li muziku koju Heather Wasteland izvodi možemo da nazovemo folk metalom?  Pa ne znam baš da li bi to mogao sa sigurnošću da tvrdim.  Ja bih je  pre opisao kao mešavinu srednjevekovne muzike i nekih elemenata koji čine metal muziku.


Radi se o potpuno insrumentalnom projektu od četiri člana, i to tri basiste i jednog bubnjara.  Kao projekat, moram da kažem da je ovo prilično ambiciozan iskorak jer se prvo postavlja pitanje koliku će publiku ovakav jedan muzički projekat imati.  EP ima skoro celih 24 minute materijala, pri čemu se naslovna pesma ponavlja u dve verzije – regularnoj i singl verziji.  Ono što je svakako genijalno u ovom projektu jeste činjenica da je on pokazao koliko bas može biti zahvalan instrument.  Dok jedan od njih svira ritam, drugi cepa solo deonice.  Tu su zvuci syntha, raznih drvenih i žičanih instrumenata, ali su svi odsvirani u bas tonalitetu, tako da sve deluje kao veoma vešto osmišljena muzička avantura, čak se usudjujem reći, veoma interesantna za slušanje, čak i ako niste ljubitelj basa ili čak i ako sami ne svirate bas.  Dodavanje nekih vokala bi ovaj projekat sigurno upotpunilo. Ovako, ovde pred sobom imate veoma solidan muzički pasaž, vrhunski isproduciran, što je nekako i razumljivo u pogledu ovog projekta.  Sva tri instrumenta su na ovom materijalu definitivno odsvirali svoje uloge uz potpunu angažovanost.  I ponovo pitnje od milion dolara: Da li je ovo folk metal?  Ja ne bih rekao.  Interesantno za slušanje?  Definitivno.  U očekivanju nastavka priče, moja će se recenzija završiti ovde uz zaključak: sigurno ćete se iznenaditi nekim muzičkim rešenjima koja ćete čuti na ovom EP-ju.


Heather Wasteland – Under the Red Wolfish Moon
pagan metal (mada nisam siguran)
Independent (Decembar, 2016.)

Ocena: 7,5/10.

Recenziju napisao: Igor Živić

      Heather Wasteland – Under the Red Wolfish Moon, (2016.)There are few things that made this album attractive to me.  First of all, this is the fact that one of my favorite characters from horror movies is a warewolf.  I cannot explain why is that.  But, simpli, it is.  Then, there is the fact that the music on this release is totally unreal, completelly undefinitive in ters of the genre, and in the same time so mystical and surreal.  Can we pigeohole the music Heather Wasteland is performing as a pagan folk metal?  Well, I am not quite sure that I would be able to do that with absolute certainty.  I would rather describe it as a mixture of medeival music with some elements of metal.  
Here we have completely instrumental project, consisted of four members – three bass players and one drummer (!?).  As a project, I have to say that this is very ambitious step into umknown, because we have to ask how much this kind of musical project will be interesting for metal fans.  EP is made of almost 24 minutes of material, with the title track repeated in two versions – the regular one and the one relased as a single.  What is really work of a genius in this project is that it showed how gratifying bass guitar as an instrument can really be.  One of bass players plays rhythm, the second one rips some pretty cool solos.  Everything is enriched with the sounds of synth, manny diferent wooden and string folk instruents, all played in bass key, so everything packed sound as a cleaverly designed adventure, on moments very interesting for listening, even if you are not a bass guitar lover, od if you do not play it yourself.  Adding some vocals will definitelly make this picture fuller.  This way, yo have in front of yourself a very solid musical passage, with top notch production, which is understandable in terms of this kind of project.  All three instruments have definitelly played their roles in this material with 100% og their strengths and possibilities.  
And again, a million dollars question: Is this a pagan folk metal project?  I would not say so.  Interesting to listen to?  Definitelly!  In the time of the expectation of continuation of Heather Wasteland story, I will finish my review with these words: You will be surelly surprised by some musical solutions you will hear on this EP.


Heather Wasteland – Under the Red Wolfish Moon
pagan folk metal (although I am not sure about that)
Independent (December, 2016.)

Mark: 7,5/10.

Made by: Igor Živić