Celtic

Celtic

субота, 26. децембар 2015.

Intervju: Paleowolf (Srbija)

Paleowolf


[Scroll down for English] 
One man band u Srbiji predstavlja pravi izazov, to je sigurno. Ali imati ovakav projekat znači potpuni dobitak za našu scenu. Sreća je da ima umetnika koji žele u tome da i istraju i dele svoju viziju sa nama, njihovim slušaocima. Jedan od retkih je i A.W. , osoba koja stoji iza velikog projekta Paleowolf. Od samih početaka pratim njegov rad i sa oduševljenjem uživam u svakoj novoj numeri koju stvara. Kao jedan od najbližih saradnika Webzina prozborio je koju sa mnom o samom projektu, planovima i još po nečemu...
1. Zdravo, hvala što si izdvojio vreme za naš Webzine. Reci za sam početak nešto o svom projektu Paleowolf?

A.W. : Hvala i vama za interesovanje. Paleowolf je, ako ga treba svrstati u neki žanr, prvenstveno ambijentalni muzički poduhvat inspirisan praistorijskim životom naših dalekih predaka. Mogu reći da je projekat nastao nekako slučajno, kao proizvod meditacije nad dalekom ljudskom prošlošću i pokušajem zamišljanja kako je život naših dalekih predaka izgledao. Siguran sam da ja nisam prvi koji je fasciniram praistorijom, ali ono što mene trenutno razlikuje u tom smislu je to što ja imam veliku potrebu da svoje emocionalno i duhovno stanje često izražavam kroz muziku – što se dogodilo i u ovom slučaju.


2. Koji su tvoji muzički uticaji?

A.W. : Ima ih stvarno previše, da više ne znam ni sam. U mojoj muzičkoj kolekciji mogu se naći međusobno potpuno različite stvari, i sve to što slušam i što sam ikad čuo ima neki uticaj na moje stvaralaštvo. Stoga ne bih mogao izdvojiti neka posebna imena. Jedino bih mogao reći da sam najviše od svega toga inspirisan ritualnom ambijentalnom muzikom, šamanskom muzikom određenih naroda (npr. severna i istočna šamanska tradicija), plemenskom muzikom, pa i klasičnom muzikom i industrijalom. Ima tu svega i svačega!  


3. Ima li one man projekat/bend budućnosti na našoj sceni?

A.W. : Iskreno, ne pratim mnogo našu scenu, niti svoje stvaranje merim sa nekom referentnom tačkom koju ljudi nazivaju „scena“. Što se ovih predela tiče, naša scena nije ni u jednom žanru nešto posebno jaka i koherentna, stoga čak ni „full member“ bendovi nemaju neku svetlu budućnost. Tako da mislim da i nema mnogo veze koliko ljudi radi na nekoj stvari, bitan je kvalitet a bitno je i da su ljudi zainteresovani da te čuju i pre svega, podrže. Ovde je za umetnike teško jer ne postoji jak krug ljudi (niti izdavačkih kuća) koji se međusobno podržavaju i koji su tu da mlade i nove projekte promovišu.  


4.  Kako si zadovoljan poslednjim EP izdanjem Paleowolfa? Potraga za muzičkim izdavačem se i dalje nastavlja ili ima nekih novih po tom pitanju?

A.W. : Veoma sam zadovoljan prijemom koji je EP imao kod ljudi. Nisam imao predstavu da će ova, u modernom i komercijalnom smislu, „čudna“ muzika koju pravim naići na takvo oduševljenje kod ljudi. Posebno kada uzmemo u obzir da je i sama tema, daleka i mračna prošlost čoveka, opskurna i ne toliko popularna. Što se izdavača tiče, tu je već situacija mnogo teža, nekako ne postoji slaganje između odziva publike i odziva izdavača. U skorije vreme sam u razgovorima sa nekim ljudima koji bi izdali fizičko izdanje, videćemo kako će sve to ići.  


5. Live nastupi? Kada ih možemo očekivati?

A.W. : Za sada mi je cilj da izdam fizičko izdanje i nekako uobličim svoj rad, tako da ću o svemu ostalom razmišljati posle toga. Otvoren sam za live nastupe, mislim da bi to bilo jedno veoma interesantno i moćno iskustvo kako za mene tako i za publiku, a svakako bi bilo i nesvakidašnje za ova područja.  


6. Deliš li mišljenje da bi neko najbolje doživeo muziku, treba se vratiti prirodi, svojim precima?

A.W. :   Što se određenih muzičkih stilova tiče to svakako važi, pogotovo kada je reč o muzici koju stvaram kroz Paleowolf. Istina je da se čovek odvojio od prirode u velikoj meri i ta situacija je dovela do promene njegovog celokupnog stanja. Ako se čovek približi prirodi to će imati ogroman pozitivan uticaj na njega, tako da će i iskustvo koje ima slušajući muziku koju voli imati drugačiji i veće delovanje.  


7. Planovi za budućnost?

A.W. : Nadam se da će prvo ići fizičko izdanje „Primordial“ EP-a, onda i LP izdanje. Sve posle toga je i dalje u procesu planiranja.  


8. I za kraj šta bi poručio čitaocima Celtic - Slavic Webzine Serbia?

A.W. : Neka budu zahvalni Prirodi - drvetu, travi i ptici, Suncu... jer su oni zaslužni što smo svi mi ovde. Neka cene lepotu koju nalaze u Prirodi jer od toga nema veće umetnosti. Neka svaki dan sebe podsete ko su i odakle su, to će im dati hrabrost da nastave dalje.  

Paleowolf 


1. Hi, thank you took the time for our Webzine. Tell the very beginning about your project Paleowolf?

A.W. : Thank you for your interest. Paleowolf, if it should be classified in a genre, primarily is an ambient musical project inspired by the prehistoric life of our ancestors. I can say that the project started somehow accidentally, as a product of meditation over the distant human past and an attempt to imagine how the lives of our ancestors were like. I'm sure I'm not the first whos fascinated with prehistory, but what makes me different in that respect is that I always have a great need to express my emotional and spiritual condition through music and that’s what happened in this case too. 


2. What are your musical influences?

A.W. : They are really too much, I no longer know myself. In my music collection you can find some completely mutually different things and all I listen to and to what I've listened, has some influence on my creativity. Therefore I could not single out any specific names. The only thing I could say I'm the most inspired by is ritual ambient music, shamanic music of certain ancient people (eg. Northern and Eastern shamanic tradition), tribal music, but also classical music and industrial. There are all kinds of things here. 


3. Does a one mand project / band has the future on our scene? 

A.W. : Frankly, I do not follow much the happenings on our scene, nor does my creation measure up to some reference point that people call "a scene". As long as this country is concerned, our scene is not something especially strong and coherent in any genre, so even a "full member" bands do not have a bright future here. So I think that no matter how many people are working on some things, the importance is the quality of the work, that the people are interested to hear it and, above all, support. Here is difficult for artists because there is no strong group of people (there also almost no labels) that are mutually supportive, who will be there for just-starting artist and who’ll promote new and young projects.
4. How are you satisfied with the recent Paleowolf EP release? The search for a music publisher is still continuing or there are some news about it?

A.W. : I am very pleased with the reception of the EP. I had no idea that this, in a modern and commercial sense, "weird" music will be met with such enthusiasm in people. Especially when you consider the entire theme - long and dark history of man, is obscure and not so popular. As far as the question about the publisher is concerned, that’s much more difficult situation. Somehow there’s no agreement between the audience response and the response of the publisher. Lately I'm in talks with some people who could release the physical edition, we'll see how all that will go.
5. Live performances? When can we expect them?

A.W. : For now, my goal is to release the album in physical work and somehow give shape to my work, so I will think about everything else after that. I'm open for live shows, I think it would be a very interesting and powerful experience for both me and the audience, and it certainly would be an unusual one in these areas. 


6. Do you share the opinion that, if one wants to experience the music in the best way, one must go back to nature, to our ancestors?

A.W. : That’s certainly true as far as some musical styles are concerned, especially when it comes to music I create through Paleowolf. The truth is that man is separated from nature to a great extent, and this situation has led to a change in his overall condition. If man gets back to nature it will have a huge positive impact on him, thus the experience of listening to the music he loves will have a different and greater influence on him. 


7. Plans for the future?

A.W. : I hope I will first put out physical release of "Primordial" EP, and then LP release. Everything after that is still in the planning process. 


8. And finally, what would be your message to Celtic - Slavic Webzine Serbia readers?

A.W. : Let them be grateful to Nature, to the tree, grass, birds, the sun ... because Nature is the reason we’re all here. Appreciate the beauty found in Nature because there’s no greater art than that. Let them remind themselves every day who you are and where do you come from, what is your mission here – it will give them strength to move on. 

 

Нема коментара:

Постави коментар