Celtic

Celtic

понедељак, 9. март 2015.

Recenzija: Lvpi Gladivs - Lvcania, re-edition, (2015.)

Lvpi Gladivs - Lvcania, re-edition


[Scroll down for English] 
U izdanju Castellum Stoufenburc u februaru pojavilo se reizdanje prvog albuma Lvcania, italijanskog martial - neoflk benda Lvpi Gladivs. Samo izdanje je krajnje zanimljivo i sastoji se iz omota od šest strana i postera sa oznakom Lvpi Gladivs. Totalno u martial - neofolk žanru. Postoji još jedna vrlo zanimljiva činjenica, koje donosi ovo reizdanje. To su remiksi pesama Massacro (Waffenruhe if. the day of the antler), Helden (Strydwolf ft. Michaela Steber), Lvpi Gladivs (Argentum) i Helden (Waffenruhe). Samo reizdanje podeljeno je na numere koje izvodi Lvpi Gladivs i gostujući bendovi/projekti. Prvi utisci su dobri. I red je da počnemo.


Album otvara Massacro, u martial žanru. Krajnje dobar početak. Prodorni tonovi, jake emocije. Krenuli smo dalje. Na redu je sledeća Guerrieri Impavidi. E, to je već nešto! Lvpi Gladivs nas obaveštavaju da vladaju i neofolk žanrom. Dobar uvod sa akustičnom gitarom, klavijature se uključuju i krećemo. Uživamo. Sasvim dobro upakovana kompozicija. Prelazimo na sledeću kompoziciju, koja nosi naziv Lvpi Gladivs, možda i najbolju na ovom albumu (lični utisak). Klavijature proizvode savršen zvuk, glas vodi nas, dok gitara, bubanj prate nas u stopu. Odličan osećaj. Ništa ne bismo menjali. Numera Echi. Jedna lagana melodija sa dobrim uvodom. Totalno blaženstvo. Tako je dobro da se ne može rečima opisati. Sledeća Helden, odlična numera, koja se svojim tekstom i instrumentalom izdvaja na albumu. To je bilo to, sada prelazimo na drugi deo i bonus pesme. Numera Massacro, remiks pesme martial velikana iz Nemačke, Waffenruhe. Totalni martial. Sirovo, nabijeno i odlično zvuči. Daje još jedan značaj muzici Lvpi Gladivs-a. Sledeća je Helden u izvođenju Strydwolf i Michaela Steber. Kombinacija martial muzike i neofolka. Kombinacija koja donosi užitak i želju da nastavimo uživanje. Dobri rifovi, tonovi i mi pevamo sa njima. Nastavljamo sledećom obradom pesme Lvpi Gladivs u izvođenju benda Argentum. E, ovo je već toliko dobro da ostajemo bez daha. Tako dobro upakovano i oduševljava nas svakako u svakom pogledu. Jedna od boljih numera na albumu. Ushićeni prelazimo na poslednju numeru Helden, opet u izvođenju Waffenruhe. Kako je otvoren album u martial zvuku, na isti način je završen. Martial, dosledno do kraja.


Sam album Lvcania je dobar. Iako izdat pre nekoliko godina, nikako nije izgubio svoju vrednost. Ali ovo reizdanje je sam album podiglo na viši nivo, upravo zbog bonus pesama koje se tu nalaze. Dobro je što se ovo reizdanje pojavilo i dobro je što postoje izdavačke kuće kao Castellum Stoufenburg. Dokle god da je tako ja sam srećan i moju podršku imaju. U svakom slučaju ovaj album zaslužuje da se nađe u vašoj kolekciji, a možete ga naručiti putem ovog linka. Uživajte!


Lvpi Gladivs
Lvcania, re-edition
martial/neofolk
Castellum Stoufenburg, (2015.)

01: Massacro
02: Guerrieri Impavidi
03: Lvpi Gladivs
04: Echi
05: Helden
   bonus
06: Massacro (remix by Waffenruhe if. the day of the antler)
07: Helden (remix by Strydwolf ft. Michaela Steber)
08: Lvpi Gladivs (remix by Argentum)
09: Helden (remix by Waffenruhe)

Ocena: 9,5/10.


 

Lvpi Gladivs - Lvcania, re-edition


The release of Castellum Stoufenburc in February appeared reissue of the first album Lvcania, Italian martial - neoflk band Lvpi Gladivs. Only issue is extremely interesting and consists of six sides of the cover and poster Lvpi Gladivs. Totally in martial - neofolk genre. There is one very interesting fact, which brings this re-edition. These are remixes of songs Massacro (Waffenruhe if. The day of the antler), Helden (Strydwolf ft. Michael Steber), Lvpi Gladivs (Argentum) and Helden (Waffenruhe). Only reissue is divided into tracks that performs Lvpi Gladivs and visiting bands / projects. First impressions are good. I turn to start.
The album opens Massacro in martial genre. Extremely good start. Shrill tones, strong emotions. We moved on. On the right is the next Guerrieri Impavidi. Well, that's something! Lvpi Gladivs alert us to rule and neo-folk genre. A good introduction to the acoustic guitar, keyboards and head are included. We enjoy. Quite well packaged composition. Moving on to the next composition, which bears the name Lvpi Gladivs, perhaps the best on this album (personal impression). Keyboards produce the perfect sound, voice guides us, while guitars, drums accompany us in rate. A great feeling. Nothing would have changed. Track Echi. One easy melody with a good introduction. Totally bliss. It's so good that you can not describe in words. Next Helden, great song, which are own text and instrumental stands out on the album. That was it, now move on to the second part of the bonus songs. Massacro track, remix, martial greats artist from Germany, Waffenruhe. Total martial. Raw, charged and sounds great. It gives one more importance to music Lvpi Gladivs's. Next is Helden performed Strydwolf and Michael Steber. The combination of martial music and neo-folk. A combination that brings pleasure and desire to continue to enjoy. Good riffs and tones, and we sing with them. We continue following Lvpi Gladivs song performed by the band Argentum. Now, this is already so good that we remain breathless. So well packaged and inspires us certainly in every respect. One of the better track on the album. Excited pass on the last track Helden, again performed Waffenruhe. How to open an album in the martial sound, in the same way is completed. Martial, consistent to the end!
Lvcania album is good. Although released a few years ago, does not lose its value. But this re-release of the album itself raised to a higher level, because of the bonus songs that are located there. It is good that this re-release appeared and it is good that there are labels such Castellum Stoufenburg. As long as it is so I am happy and have my support. In any case, this album deserves to be found in your collection, and you can order it via this link. Enjoy! 


Lvpi Gladivs
Lvcania, re-edition
martial/neofolk
Castellum Stoufenburg, (2015.)

01: Massacro
02: Guerrieri Impavidi
03: Lvpi Gladivs
04: Echi
05: Helden
   bonus
06: Massacro (remix by Waffenruhe if. the day of the antler)
07: Helden (remix by Strydwolf ft. Michaela Steber)
08: Lvpi Gladivs (remix by Argentum)
09: Helden (remix by Waffenruhe)

Mark: 9,5/10.
 

Нема коментара:

Постави коментар