Celtic

Celtic

понедељак, 29. септембар 2014.

Recenzija : Svart1 - Satanische Helden (2013.)

Svart1 - Satanische Helden "Shvatamo da ovo nije muzika, već čista umetnost."[Scroll down for English]
Ovih dana do mene je došao projekat Raimonda Gaviana, Svart1. Tačnije njegov album Satanische Helden. U pitanju je koncept mitologije demona Starog Istoka. Album konceptualno sadrži deset pesama, a sam vizuelni izgled je ono što mi je u početku posebno privuklo pažnju! Dakle, plejer je pušten i utonuo sam u mitologiju Starog Istoka.


Mirnim melodijama prva numere Baphomet, zatičem sebe kako zamišljeno tonem u melodiju. Ne primećujem da je već druga numera Abduxue počela, a osećaj je još uvek isti, melodija traje. Glas Alistera Kroulija je prisutan. Osećaj sklada kod ovog umetnika je tu. Počela je nova numera Ade i to je to. Demoni Starog Istoka su tu. Muzika postaje jača, ali drži distancu od glasnoće, koja tek toliko je tu da ne ometa sklad. Sve je pažljivo isplanirano do krajnjih tančina. Uvodi nas u nešto novo, jednostavnim tonom, ali stalno prisutnim. Ton je sve glasniji i imamo osećaj da smo na nogama. Ritualne slike igraju ispred naših očiju. Ne znamo gde se nalazimo, negde na Starom Istoku, Persiji, Levantu? Ali, uživamo i to nam stvara zadovoljstvo. Umetnik nas svojim delom ne opušta, već numerom Ahriman Ante nastavlja da nas doslovno čini još više zadovoljnijim. Shvatamo da ovo nije muzika, već čista umetnost. Numerom Iblis prelazimo na viši nivo, savršenstvo. Sklad kompozicije i muzike savršeno funkcioniše. Shvatamo da ovo nije album kao i svaki drugi, umetnik je prisutan. Uživamo uz te nestvarne, mistične tonove.
Numerom Angra Mainyu, kao kroz vreme vodi nas do sledeće, najbolje numere na albumu Samael!
Totalno blaženstvo, reči su suvišne, ali osećaj je najbolji do sada. Mirnim tonovima uvodi nas u pesmu, dok polako flautu čujemo, cvrkut ptica, doboš...tonemo sve više i više. Osećaj je fantastičan, opuštajući, prija. Ovom numerom Raimondo pokazuje da je više od umetnika. Prezadovoljni smo i totalno ispunjeni skladom, melodijama.  Numerom Rashnu, razbijaju nam se osećaji sklada, ali tek toliko da ne zaboravimo mitologiju, demone Starog sveta. Bliži se kraj albuma, ali numera Astaroth, to ne dozvoljava, prosto želimo da traje čitave večnosti, jer taj sklad tonova i harmonije čine ovog umetnika i ovaj album  izuzetno posebnim. Zvuk zvona, označava početak poslednje numere na ovom albumu Ahriman Post. To nas pomalo čini tužnim, jer zaplovili smo u neki novi mističan, ritualni svet. Želimo da plovimo i dalje, putovanje nastavimo, a Satanische Helden treba tako i shvatiti, kao početak prvog dela putovanja (nastavak putovanja sledi krajem 2014-e godine novim albumom Ardat Lili, a završava se 2015-e godine poslednjim trećim albumom).

Satanische Helden i rad samog umetnika je nešto posebno i u svakom slučaju je tačno da vašu pažnju zaslužuje. Ono što ga čini posebnim je muzika, koja ima srce i dušu! Možemo sa velikim nestrpljenjem očekivati nastavak putovanja novim albumom, a do tada što pre dođite do svog primerka Satanische Helden, koji možete preslusati i kupiti na BandCamp stranici, jer ovaj album svakako zaslužuje da se nađe u vašoj kolekciji, plejeru.
Uplovite u mitologiju Starog sveta. Opustite se! Uživajte! Nećete se pokajati!
Svart1
Sataniche Helden
Dark ambient, industrial, ritual dark ambient
Industrial Culture (2013.)

01: Baphomet
02: Abduxue (voice Aleister Crowley)
03: Ade
04: Ahriman Ante
05: Iblis
06: Angra Mainyu
07: Samael
08. Rashu
09: Astaroth
10: Ahrima Post

Ocena: 9,5/10.


  


  

Svart1 - Satanische Helden  "We understand that this is not music, but pure art."These days, came to me project Raimondo Gaviano, Svart1. More specifically his album Satanische Helden. It is the concept of mythology demons Ancient Midle East. Conceptually, the album contains ten songs, and the visual appearance is what I was initially attracted special attention! Thus, the player is released and I plunged into the mythology of the Ancient Midle East.


Peaceful melodies first track Baphomet, I find myself drowning in a thoughtful melody. I do not notice it, but other tracks Abduxue started, a feeling is still the same, the melody is. Voice of Aleister Crowley is present. A sense of harmony with the artist's there. I started a new track Ade and that's it. Demons of the Ancient Midle East were there. Music becomes stronger, but keeps a distance from the volume, which is just enough that it does not disturb harmony. Everything is carefully planned to end the last detail. Introduces us to something new, simple tone, but always present. The tone is louder and we feel that we are on our feet. Ritual images play in front of our eyes. I do not know where we are, somewhere in the Old East, Persia, the Levant? But we enjoy it causes us pleasure. An artist whose work we do not relax, but the track Ahriman Ante continues to literally makes us even more happier. We understand that this is not music, but pure art. Tracks Iblis move to a higher level of perfection. Harmony of composition and music works perfectly. We realize that this album is not like any other, the artist is present. Enjoy with the surreal, mystical tones.
Tracks Angra Mainyu, and over time leads to the next, the best track on the album Samael! Totally bliss, words are unnecessary, but the feeling is the best so far. Calm tones introduces us to a song while slowly flute we hear birds singing, drum ... sinking more and more. It feels fantastic, relaxing, feels. This thrack Raimondo shows that more than artists. We are very pleased and totally satisfied with harmony, melodies. Tracks Rashnu, break us feelings of harmony, but just so you do not forget mythology, demons of the Old World. Nearing the end of the album, but the track Astaroth, it does not allow simply want to take an eternity, because the harmony of tones and harmonies make this artist and this album very special. The sound of bells marks the beginning of the last track on this album Ahriman Post. It makes us a little sad, because we set sail in a new mystical, ritualistic world.
We want to continue to sail, travel further, and Satanische Helden needs and understand, as the beginning of the first portion of the trip (continuation of the journey follows the late 2014-s, the new album Ardat Lili, and ends with 2015-year last third album).
Satanische Helden and work of the artist is something special in every case it is true that deserves your attention. What makes it special is the music that has heart and soul! We eagerly expect a continuation of the journey the new album, but until then as soon go to your copy Satanische Helden, which you can listen to and purchase at BandCamp page, because this album deserves to be found in your collection, the player.

Sail into the mythology of the Old World. Relax! Enjoy! You will not regret it!

Svart1
Sataniche Helden
Dark ambient, industrial, ritual dark ambient
Industrial Culture (2013.)

01: Baphomet
02: Abduxue (voice Aleister Crowley)
03: Ade
04: Ahriman Ante
05: Iblis
06: Angra Mainyu
07: Samael
08. Rashu
09: Astaroth
10: Ahrima Post

Mark: 9,5/10.

Нема коментара:

Постави коментар