Celtic

Celtic

уторак, 5. јануар 2016.

Recenzija: Очелье Сороки - "Северное Царство" Лъта 7523, (2015.)

Очелье Сороки - "Северное Царство" Лъта 7523, (2015.)


[Scroll down for English]   
Rusija. Varjazi i Sloveni. Tradicija upakovana u kulturu i muziku pod imenom Очелье Сороки. Bend iz Rusije koji svojim albumom "Северное Царство" Лъта 7523, otvara nove pravce u muzici. Horizonte nebeskog. Bend sastavljen od vrsnih muzičara, svojom muzikom  i tradicionalnim instrumentima neguje kulturu vikinškog nasleđa slovenskog naroda Rusije. Album je doputovao iz Rusije u moje ruke i sada je ponosni član moje kolekcije. Fizički izgled i više nego odličan. Uz dvojezične natpise tekstova (ruski i engleski), ovo digipack izdanje čini jednim od obljih protekle godine. Već dugo pratim ovaj bend i njihov rad poznajem i poštujem, posebno što način na koji čuvaju i prenose etno,kulturu i tradiciju je stvarno neopisiv. Album ima jedanaest pesama i podeljen je na obrade tradicionalnih i autorskih pesama.

Otvara ga prva numera Плетень i odmah se ističu predivan vokal, zvuk buzukija, flaute i drugih tradicionalnih instrumenata. Za početak jedna dobra pesma i opuštena atmosfera. Taman da nas pripreme za drugu numeru Стрела, još jednu tradicionalnu pesmu na albumu. Naravno, u pesmu nas uvode treadicionalni instrumenti i božanstveni vokal. A, taj vokal je posebno ono što ovaj bend izdvaja (lični utisak). Mistični tonovi i nestvarna atmosfera je oko nas. Numerom Руна, sada autorskom pesmom, jednom od boljih na albumu, uživamo kao nikada do sada. Tu je bend pokazao svo svoje znanje i shvatanje umetnosti. Stare Rune su ispred nas. Postajemo junaci starih Saga i u tome uživamo. Četvrta Мать Олень, mirni tonovi nas uvode u pesmu. Vokal se polako uključuje. Osećaj je neopisiv. Tonovi donose duhovno blaženstvo. Tako je dobro. Tako nežna i emotivna pesma. Naš smiraj prekida zvuk bubnja sledeće pesme Как пошла стрела. Opet ta flauta, buzuki i vokal. Jedna savršena obrada tradicionalne pesme. Balada u svakom pogledu i to na jedan potpuno nov i nedostižan način za druge muzičare tog žanra. Šesta pesma Дробен дождь, tonovi su i dalje mirni i vode nas u sledeću Егорий, definitvno najbolju numeru na čitavom albumu. Vokal je fantastičan, instrumenti ga u stopu prate. Tonovi nas ne puštaju, već nas podižu i teraju da igramo. zaplesali smo i to je to. Uživanje je potpuno. Osma Карывать, jedna krajnje živa pesma predviđenja za nastavak igranja kao prelazak na sledeću pesmu Ладо. Najduža pesma na albumu sa odličnom melodijom i još boljim tekstom, tu nema dileme. Od sredine pesme tonovi postaju malo brži i vokal se širi oko nas. Uživanje je potpuno. Bližimo se kraju albuma i prelazimo na pretposlednju pesmu Павлин. Lira, buzuki, flauta i taj vokal. Da, da fantastični vokal. Odlična pesma.Pravi poziv za igranje i pristajemo na to ponovo. I, znate šta? Niste ni svesni koliko uživamo! Poslednja numera Воротички i najbolje za kraj. Odlična izvedba, još boljeg albuma.
Impresije? Svakako fantastične. Dugo sam tražio bend sa emocijom i takvim umećem sviranja. Takav je upravo Очелье Сороки. Majstori nestvarnog, umetnici duše i tradicije, stvorili su definitivno najbolji Ethno/pagan dark folk album protekle godine. Album koji svakako morate imati u vašoj kolekciji. To vam najiskrenije preporučujem. Živeli!

Очелье Сороки
Ethno/pagan dark folk
Slav Sunrise, (2015.)

01: Плетень
02: Стрела
03: Руна
04: Мать Олень
05: Как пошла стрела
06: Дробен дождь
07: Егорий
08: Карывать
09: Ладо
10: Павлин
11: Воротички
Ocena: 10/10.

Очелье Сороки - "Северное Царство" Лъта 7523, (2015.)


Russia. Varangians and Slavs. Tradition wrapped in culture and music under the name Очелье Сороки. The band from Russia, whose album "Северное Царство" Лъта 7523, opens up new directions in music. Horizonte heaven. The band is composed of excellent musicians, his music and traditional instruments fosters the culture of the Viking heritage of the Slavic people of Russia. The album arrived from Russia in my hands and is now a proud member of my collection. Physical release and more than excellent. With the bilingual signs of articles (Russian and English), this edition digipack it one of the claws of the year. For a long time I follow this band and their work I know and respect, especially as the way in which is stored and transferred ethnic, culture and tradition is really indescribable. The album has eleven tracks and is divided into interpretations of traditional and Очелье Сороки songs.
It opened with the first track Плетень and immediately stand out beautiful vocals, the sound of bouzouki, flutes and other traditional instruments. To start with one good song and relaxed atmosphere. Just preparing us for another track Стрела, another traditional song on the album. Of course, the song introduced us traditional instruments and heavenly vocals. And the vocals especially what this band stands out (personal impression). The mystical tones and surreal atmosphere around us. Song Руна, now a copyright song, one of the best on the album, we enjoy as never before. There is a band showed all their knowledge and understanding of art. Old Runes are ahead of us. We become heroes of ancient Saga and enjoy it. Fourth Мать Олень, calm tones lead us into the song. Vocals slowly lights. The feeling is indescribable. Tones bring spiritual bliss. That's good. So soft and emotional song. Our sunset interruption drum sound next song Как пошла стрела. Again the flute, bouzouki and vocals. A perfect processing of traditional songs. Ballad in every way and in a completely new and elusive way for other musicians of that genre. The sixth song Дробен дождь, tones remain calm and take us to the next Егорий, definitely the best track on the entire album. The vocal is fantastic instruments to haunt him. Tones will not play us, but we raise and make you dance. We danced and that was it. The enjoyment is complete. Eighth Карывать, an extremely lively song is foreseen to continue playing as a transition to the next song Ладо. The longest song on the album with a great melody and even better text, there is no doubt. Since mid-song tones become slightly faster and vocals spreads around us. The enjoyment is complete. Nearing the end of the album and pass on the penultimate song Павлин. Lira, bouzouki, flute and the vocals. Yes, that fantastic vocals. Excellent song. Invitation to play and assent to it again. And you know what? You have no idea how much enjoy! Last track Воротички, the best for last. Excellent performance, even better album. 
Impress? Certainly stunning. I have long sought a band with such emotion and skill of playing. This is exactly Очелье Сороки. Masters unreal, artists of soul and tradition, created a definitely the best Ethno / dark pagan folk album of the year. An album that certainly must have in your collection. That you sincerely recommend. Cheers! 


Очелье Сороки
Ethno/pagan dark folk
Slav Sunrise, (2015.)

01: Плетень
02: Стрела
03: Руна
04: Мать Олень
05: Как пошла стрела
06: Дробен дождь
07: Егорий
08: Карывать
09: Ладо
10: Павлин
11: Воротички
Mark: 10/10.
 

Нема коментара:

Постави коментар