Celtic

Celtic

среда, 20. јул 2016.

Recenzija: Drusuna - Kaytos Kom, (2016.)

Drusuna - Kaytos Kom, (2016.)


[Scroll down for English]
 Drusuna, ritual pagan folk iz Gallaecia nas je obradovao svojim novim Ep-em, Kaytos Kom. U pitanju je samizdat, kojim će bend pokazati definitivno šta ume. Sam izgled ovog digipack izdanja me je u najmanju ruku oduševio pre svega svojim cover-om i samom postavkom slike. Dizajnerska kuća Prometheus Art & Design je uradila maestralnu stvar. Tekstovi su ispevani na proto - celtic jeziku što daje posebnu draž ovom izdanju. EP ima pet pesama i mi na svoje putovanje krećemo.


Prva numera Tirros Drusunas (Land of Drusuna). Zvuk didžeridua čujemo. Putovanje je počelo. Tonovi su božanstveni. Uključuju se i ostali instrumenti. Čujemo ženski vokal, glas samih bogova lično. Gitara daje poseban doživljaj i upotpunjuje naše uživanje. Dobrodošli u zemlju zvana Drusuna. Druga numera Spiralis Amsteras (Spiral of Time). Čujemo zrikavce, pravi zvuk prirode. Doboš se uključuje, kao i didžeridu. Tonovi su fenomenalni. Igramo. Prepustili smo se vremenu, putujemo u nepoznato. Svojevrsnu melodiju prave, kao jedni od retkih muzičara današnjice. Oni prave muziku sa dušom, u to budite uvereni. Doveli su nas do treće numere Cernunnos. Klanjamo se keltskom rogatom bogu. U šumi smo. Očekujemo tog zaštitnika. Ritual je uveliko počeo. Muzika nam smiraj donosi. Spremni smo za njegov dolazak. Himnu posvećenu njemu pevamo. Počinjemo ritualni ples da izvodimo. Didžeridu nam muzički savršen takt daje i ples se nastavlja. Rogati bog je tu. Pognuli smo glave i ponizno mu se klanjamo. Ritual je došao kraju i prešli smo na četvrtu numeru Litus Samoni (Shaman Ritual). Tonovi se rastapaju oko nas. Jedan potpuno pravi šamanski ritual. Postajemo proto - Kelti ili pak KeltoIberi i slavimo stare bogove. Putujemo u neke stare zemlje, kada su narodi bili slobodni. Ritual traje dok nastavljamo igru oko vatre okupljanja, podižemo darove namenjene bogovima. Putovanje se završava poslednjom numerom Wexta (Journey). Zvuk vode u pozadini čujemo. Gavran se javlja dok leti iznad nas. Vidi sve i o svemu nas obaveštava. Tonovi su sve brži. Muzika stvorena za ples. Putujemo duž predela KeltoIberije. Pre rimska istorija je pred nama. Duh slobodnog kontinenta osećamo. Savršeno za kraj. U stilu pravih čuvara kulture, istorije i tradicije Iberijskog poluostrva završavaju. Savršeno!
Utisci? Bendovi Iberijskog poluostrva sa ponosom neguju i čuvaju od zaborava svoje korene. Takav je upravo i bend Drusuna. To su nam upravo i pokazali ovim EP-em. Uradili su fantastičan materijal. Malo je reći da sam oduševljen njime, jer ovo je svakako nešto najlepše što sam čuo u poslednjih par godina i drago mi je zbog toga. Album koji vredi imati svaki poklonik kvalitetne muzike, one muzike sa dušom!


Drusuna
ritual pagan folk
Kaytos Kom, (2016.)

01: Tirros Drusunas (Land of Drusuna)
02: Spiralis Amsteras (Spiral of Time)
03: Cernunnos
04: Litus Samoni (Shaman Ritual)
05: Wexta (Journey)
Ocena: 10/10.

                                                     Drusuna - Kaytos Kom, (2016.)


Drusuna, ritual pagan folk from Gallaecia delighted us with their new Ep, Kaytos Kom. It's self release, which the band will definitely show what you can do. The appearance of this edition digipack me in the least impressed especially its cover a picture and the setting. The design company Prometheus Art & Design has done a brilliant thing. The lyrics are sung in the proto - celtic language which gives a special charm to this release. EP has five songs and we're going on a journey.


The first track Tirros Drusunas (Land of Drusuna). We hear the sound of didgeridoo. The journey has begun. Tones are divine. Incorporates and other instruments. We hear a woman's voice, the voice of the gods themselves personally. Guitar provides a unique experience to complement our enjoyment. Welcome to the land called Drusuna. Other tracks Spiralis Amsteras (Spiral of Time). We hear crickets, real sounds of nature. Drum is included, as well as the didgeridoo. Tones are phenomenal. We play. We left for the weather, we travel into the unknown. A kind of ringing true, as one of the few musicians of today. They make music with soul, rest assured of that. They brought us to the third track Cernunnos. We worship the horned Celtic God. In the forest we are. We expect that the patron. Ritual is largely begun. Music brings us calm. We are ready for his arrival. Sing the anthem dedicated to him. We begin to perform the ritual dance. We didgeridoo music provides the perfect tact and dancing continues. Horned God is here. We bowed our head and humbly worship. Ritual has come to an end and we went to the fourth track Litus Samoni (Shaman Ritual). Tones dissolving around us. One completely true shamanic ritual. We become proto - Celtic or CeltIberi and celebrate the old gods. Travel to some of the old country, when the nations live free. The ritual lasts as long as we continue to play with the fire of gathering, aimed at raising the gifts to the gods. The journey ends with the last track Wexta (Journey). The sound of water in the background we hear. The raven occurs while flying above us. View all and informs us about everything. Tones are faster. Music made for dancing. We travel along the compartment CeltoIberia. Pre Roman history is upon us. Spirit of the continent feel. Perfect for the end. In the style of true guardian of culture, history and traditions of the Iberian Peninsula ending EP. Perfect!
Tips? Bands Iberian peninsula proudly cherish and keep from forgetting its roots. This is exactly the band Drusuna. These are precisely and showed us with this EP. They did a fantastic material. To say that I'm delighted with it, because this is definitely the best thing I've heard in the last couple of years and I'm glad about that. An album that is worth to have every devotee of quality music, music with one soul!


Drusuna
ritual pagan folk
Kaytos Kom, (2016.)

01: Tirros Drusunas (Land of Drusuna)
02: Spiralis Amsteras (Spiral of Time)
03: Cernunnos
04: Litus Samoni (Shaman Ritual)
05: Wexta (Journey)
Mark: 10/10.
 

Нема коментара:

Постави коментар