Celtic

Celtic

четвртак, 2. октобар 2014.

Intervju: Tamerlan (Rusija/Srbija)


Tamerlan

[Scroll down for English]
Rusko-srpski multiinstrumentalista Timur Iskandarov, svojim projektom Tamerlan nastavlja da istražuje muziku do krajnjih granica. To čini na se sebi jedan sasvim svojstven način, gde nas svojom muzikom odvodi u jedan mističan svet svet nestvarnih melodija i totalnog spokojstva dok njegovu muziku slušamo. O daljim planovima, svojoj muzici razgovarali smo sa Timurom za naš Celtic - Slavic Webzine Serbia.
1. Zbog čega naziv Tamerlan? Kako je nastala ta ideja?
 
Imam tu čast da nosim ime jednog od najvećih osvajača i vojskovođa u istoriji. Takva je značajnost koja se krije pod imenom Tamerlan, iliti Timur Lenk. Jeste da sam bio u iskušenju da nazovem projekat „the ultimate darkness from the black Satan's abyss“, ali ima li potrebe tražiti bilo koji drugi naziv, kada je ovako bitan i simboličan već uz tebe od rođenja?


    2. Muzički pravac definišeš kao dark folk/neoclassical/ambient. Šta je uticalo na to da stvaraš takvu muziku?
Ispostavilo se da je moje neklasično igranje sa klasičnom gitarom, u kombinaciji još nekih instrumenata i zvukova stvorilo jezik kojim mogu najbolje da govorim. Znam da zvuci kao kliše, ali iskreno, nije mi stalo do toga da stavljam ovo što radim u neku posebnu definiciju. Mada mora da se naznači nešto, čisto da se ne iznenadim jedan dan zato što me je facebook stavio uz house/hip hop ili gospel kultove...


3. Albumima The Antiexistence i Gemini - Worlds of Eternal Creation započeo si istraživanje u muzici, koje si nastavio svojim poslednjim i najnovijim albumom AIN. Kako si ti zadovoljan njim?
 
Mislim da sam albumom kakav je AIN napokon uspeo da se izrazim onako, kako sam oduvek želeo. Ovakav album sam hteo da uradim još pre nego sto sam započeo kao Tamerlan, i sad kad je tu, ne mogu biti ponosniji. Mada ako ćemo iskreno, koliko god čudno zvučalo, ne osećam se ispunjeno...sto je zapravo dobra stvar. To znači da ovaj projekat ima jos dug put ispred sebe.


   4. Na tom poslednjem albumu imao si stvarno vrsne muzičare (Olja Frolo iz fenomenalnog hrvatskog benda Loell Duinn, Cecilia Bjargo iz benda Arkana, Lesley Malone - Sol Invictus, Tony Wakeford iz benda Sol Invictus, Mike O’Brien -  Melankolia i Mattias Borgh - Arkana) za saradnike, što je za svaku pohvalu! Kako je uopšte došlo do te zajedničke saradnje? Možeš li nam nešto više reći o tome?
U startu sam znao da ću na AIN-u izaći iz kreativne „komfort zone“ i isprobati neke nove elemente. Gostovanje muzičara je bio jedan od tih planiranih elemenata, prvenstveno iz razloga što sam želeo potpuno prirodan zvuk uz prave instrumente (ranije sam morao da koristim programirane ritmove, jer se na živim bubnjevima ne snalazim) i raznovrsne vokale. Medjutim, na kraju je sve prešlo na jedan poseban nivo jer se tako poklopilo da su svi gosti na albumu ljudi koje jako cenim i kao prijatelje i kao umetnike. Sastavi Arcana i Sol Invictus su bili među prvima uz koje sam davno otkrio ceo ovaj dark folk/ambient svet, dok su članovi Loell Duinn-a, kao i Mike O'Brien među ljudima sa kojima najviše komuniciram poslednjih godina. Takodje bih naveo još dva veoma značajna prijatelja koji su doprineli ovom albumu: Marc Hoyland, cija se obrada „Dance Of The Twilight Stars“ jako lepo uklopila u ceo repertoar albuma, kao i Priapus23 uz njegov Sombre Soniks Studios, čiji je mastering pridodao magiji.
    5. Živeo si u Srbiji, neko vreme. Sada u maju imao si koncert u Novom Sadu. Možemo li se u skorije vreme nadati novom nastupu u Srbiji, tvojoj drugoj domovini?
Iskreno, daću sve od sebe da dođem do barem jednog nastupa u Srbiji do kraja godine. Nakon tri godine koncertne apstinencije, nastup u Novom Sadu mi je pokazao koliko mi je sviranje uzivo nedostajalo, kao i srpska publika.


   6. Novi album se besplatno može slušati na BandCamp stranici izdavača Debemur Morti Productions i kupiti u MP3 i fizičkoj verziji. Gde još možemo doći do izdanja tvog najnovijeg, a i prošlih albuma?
 
Debemur Morti Productions je plasirao album i u fizičkoj i u digitalnoj formi gde god se plasirati može. Tako da oni koji žele album, mogu ga naći u većini svetskih distribucija (uključujući i izdavače kao što su Season Of Mist i Nuclear Blast), kao i standardne službe tipa Amazon, Ebay, Itunes i slično. Što se prethodnih izdanja tiče, znam da se The Antiexistence moze kao prošireno digitalno izdanje nabaviti preko Sombre Soniks Studios izdavača, a The Trinity Of Painted Symphonies (split sa projektima Hoyland i Melankolia) preko kuće Naturmacht Productions. Nažalost, ostala izdanja su malo teže nabavljiva, ali do reizdanja će svakako doći. Možda čak i u bližoj budućnosti.


7. Usled tragičnih poplava koje su u maju zadesile Srbiju, pokrenuo si kompilaciju za pomoć ugroženima u poplavama (Hands fromShadows – A Charity Compilation for the Flood Victims of Serbia ), na čemu smo ti vrlo zahvalni. Kako je sve to proteklo? Koliko se muzičara odazvalo tvom apelu?  Kada možemo očekivati fizičko izdanje, pošto je do sada kompilacija bila dostupna  u MP3 verziji?
 
Odziv onih koji su želeli da pomognu je bio mnogo veći od onoga što smo Priapus23 (vlasnik izdavaštva koje zastupa digitalnu verziju kompilacije) i ja očekivali. Osećali smo se kao bici kod Helmovog Ponora kad je Gand....ahem.... Na kraju smo završili sa 68 pesama i preko 6:30 sati muzike. Bilo bi ih i više, ali je nekih 10ak autora moralo da odustane zbog nedostatka vremena. Uskoro će se kompilacija pojaviti i u fizičkoj formi preko Naked Lunch Records izdavača, podeljena na 6 delova koji će izlaziti mesečno.


      8. Kakvi su planovi za budućnost?
U jednom od prethodnih pitanja sam rekao da je AIN album kakav sam oduvek želeo da napravim. Sada kada sam došao do toga, osećam potpuno novi nalet kreativne slobode. Možda i veći nego na samom početku ove čitave aktivnosti. Tako da ću iskoristiti tu slobodu da uz Tamerlan istražim nove i neočekivane muzičke predele i „nadogradim“ jezik kojim se izražavam. Pored toga imam u planu da u nekom obliku reizdam prethodni i danas skoro nedostupni materijal (Gemini album, Koyunbaba i Liminal Tales EP), kao i da se više posvetim koncertnim aktivnostima.


9. I za kraj šta bi poručio svojim slušaocima u Srbiji?

Zaista se nadam da ću uspeti da dođem do nekog nastupa u Srbiji uskoro. Nadam se da se vidimo tada. U međuvremenu, poslušajte AIN. Hvala puno na podršci (mogao sam i na originalniji način da završim intervju, ali...)     Tamerlan


Russian-Serbian instrumentalist Timur Iskandarov, his project Tamerlan continues to explore music to the limit. It seems to be itself a completely unique way, where their music takes us into a mystical world unreal world of melody and total serenity while listening to his music. About future plans, his music, we talked with Timur for our Celtic - Slavic Webzine Serbia. 1. Why the name Tamerlan? How did the idea?

 I have the honor to carry the name of one of the greatest conquerors and generals in history. Such is the significance of which is hidden under the name Tamerlan aka Timur Lenk. Is that I was tempted to call the project "the ultimate darkness from the black Satan's abyss", but is there any need to seek any other name, when it's so important and symbolic, but with you from birth?


 2. Musical direction you define as dark folk / neoclassical / ambient. What is the impact that      you create such music?

It turns out that my non-classical playing classical guitar, combined some other instruments and sounds created a language that can best do the talking. I know it sounds like a cliche, but honestly, I'm not anxious to put it to work in a particular definition. Although it must be stated something, just to get surprised one day because my facebook put to the house / hip hop or gospel cults ...

 
3. The album Antiexistence and Gemini - Worlds of Eternal Creation've started researching the music, you've continued with his last and most recent album AIN. How are you satisfied with it?

 I think the album is kind of AIN finally able to express myself the way I've always wanted. This kind of album I wanted to do even before I started as Tamerlan, and now that it's here, I can not be prouder. Although if we're honest, no matter how strange it may sound, I do not feel fulfilled ... which is actually a good thing. This means that this project is still a long road ahead.


4. On the last album had a really excellent musicians (Olja Frolo the phenomenal Croatian band Loell Duinn, Cecilia Bjargo band Arkan, Lesley Malone - Sol Invictus, Tony Wakeford of Sol Invictus band, Mike O'Brien - Melankolia and Mattias Borgh - Arkana) for associates, which is commendable! How did it come to this mutual cooperation? Can you tell us more about that?

 At the start I knew I was going to AIN-to get out of creative "comfort zone" and try some new elements. Appearance of musicians was one of those planned elements, primarily because I wanted a completely natural sound with real instruments (before I had to use programmed beats, because the drums I'm no good) and varied vocals. But in the end everything was transferred to a special level because it coincided that all the guests on the album that people really appreciate as friends and as artists. Bands Arcana and Sol Invictus were among the first with whom I long ago discovered this whole dark folk / ambient world,, while members Loell Duinn, as Mike O'Brien among people with whom I communicate the most recent years. I also noted two very important friends who have contributed to this album: Marc Hoyland, whose processing "Dance Of The Twilight Stars" very nice fit in the whole repertoire of albums, as well as Priapus23 with his Sombre Soniks Studios, which has added mastering magic.


5. You have lived in Serbia for some time. Now in May, had a concert in Novi Sad. Could we soon hope for a new show in Serbia, your second home?

Frankly, I'll do my best to get to at least one concert in Serbia by the end of the year. After three years of abstinence, concert, performance in Novi Sad showed me how much I missed playing live, and the Serbian public.


6. The new album is free to listen to the BandCamp page publisher Debemur Morti Productions and buy the MP3 and the physical version. Where else can we get to the release of your most recent, and past albums?

Debemur Morti Productions has placed the album in physical and digital form wherever they may qualify. So that those who want an album, can find it in most of the world's distribution (including publishers such as Season Of Mist and Nuclear Blast), as well as standard services such as Amazon, Ebay, Itunes and so on. As in previous editions are concerned, I know that The Antiexistence can be expanded as a digital edition available through Sombre Soniks Studios publisher, and The Trinity Of Painted Symphonies (split with projects Hoyland and Melankólia) over the house Naturmacht Productions. Unfortunately, other issues are a little harder sold separately, but the re-release will surely come. Perhaps even in the near future.


7. Due to the tragic floods that have afflicted Serbia in May, you've started a compilation to aid development in flood (Hands fromShadows - A Charity Compilation for the Flood Victims of Serbia), for which we are very grateful to you. How is all this passed? How many musicians responded to your appeal? When can we expect a physical edition, having so far been available compilation of the MP3 version?

The response of those who wanted to help was much higher than what we Priapus23 (owner of publishing, which represents the digital version of the compilation) and I expected. We felt like the battle of Helmovog abyss when Gand .... ahem .... In the end we ended up with 68 songs and over 6:30 hours of music. There would be more, but some just 10 authors had to give up due to lack of time. Soon it will be a compilation appear in physical form through Naked Lunch Records publisher, divided into six parts, which will be published monthly.


8. What are your plans for the future?

 In one of the previous questions, I said that AIN album what I've always wanted to do. Now when I come to it, I feel brand new flurry of creative freedom. Perhaps higher than at the beginning of this whole activity. So I will use that freedom to explore with Tamerlan new and unexpected musical landscapes and "upgrade" the language in which to express. In addition, I plan to be in one form or reissued prior and today almost inaccessible material (Gemini album, Koyunbaba and Liminal Tales EP), as well as to devote more concert activities.


9. In the end, what told his audience in Serbia?
 I really hope that I'll be able to come to a concert in Serbia soon. Hope to see you then. In the meantime, listen to the AIN. Thank you very much for your support (I could and more original way to finish the interview, but ...)

Нема коментара:

Постави коментар